Rapor

Toplantı No:

8

Toplantı Tarihi:

21.08.2020

Toplantı Yeri:

TMMOB

Denetleme Tarihi               : 21 Ağustos 2020
Denetleme Dönemi           : 01 Ocak 2020 – 31 Temmuz 2020
Denetlemeye Katılanlar:     Halil İbrahim YİĞİT, Nadir AVŞAROĞLU, İlter ÇELİK, Mehmet Zeki BARUTCU                                                        

17 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan ancak dünyamızı ve ülkemizi saran Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ertelenen toplantımız ancak 21 Ağustos 2020  tarihinde gerçekleştirilebilmiştir.

Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; Oturum Başkanlığına İlter ÇELİK’i, Oturum Yazmanlığına Nadir AVŞAROĞLU’nu seçmiştir. Denetleme sırasında TMMOB Genel Sekreteri Dersim GÜL ve Muhasebe Görevlisi İhsan AYDIN'dan mali konularda gerekli bilgiler alınmıştır.

Denetleme Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları tespit etmiştir.

1- Yönetim Kurulu Karar Defteri incelemesinde;

a. 18 Ocak 2020 – 14 Ağustos 2020 (45.Dönem) tarihleri arasında 12 (oniki) toplantı yaptığı ve 121 (yüzyirmibir) karar aldığı,

b. Yönetim Kurulu kararlarının usulüne uygun olarak alındığı ve imzalandığı görülmüştür.

2- Kasa incelenmesi;

21 Ağustos 2020 tarihi saat 13.30 itibariyle yapılan kasa sayımında, kasada 3.072,91 (üçbinyetmişiki Türk Lirası doksanbir Kuruş) TL bulunduğu, bu rakamın muhasebe kayıtları ile uygun olduğu ve TMMOB 45. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği'nin 10. maddesine titizlikle uyulduğu görülmüştür.

3- Demirbaş Defteri incelemesinde;

Demirbaş Defteri'nin usulüne uygun ve düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür.

4-Banka Hesapları incelemesinde;

Banka mevcutlarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

5- Çek – Senet Hesapları incelenmesinde;

Çek ve senetlerin hesaplarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

6- Defter ve Muhasebe kayıtlarının incelenmesinde;

Muhasebe kayıtlarının ve defterlerin usulüne uygun, titiz ve düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür.

7- Diğer Hususlar;

a- Yapılan incelemede TMMOB 45. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 2.maddesi gereğince yapılan ödemelerin gerçekleşme durumlarını gösteren tabloların Odalara düzenli olarak gönderildiği görülmüştür.

b- 2019 yılı (01 Nisan 2019 – 31 Mart 2020) Oda ödentilerinin başarılı (%93,56) bir şekilde ve büyük ölçüde tahsil edildiği, Bilgisayar Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası’nın 2019 yılını borçlu kapattıkları görülmüştür.

c- 2019 yılı birlik hissesi ödentilerini bu dönem içerisinde tamamlayamamış olan Odalarımız borçlarının tamamını ödedikleri görülmüştür,

d- Önceki Denetleme Raporumuzda da belirtildiği üzere, Oda Denetleme Kurulu Raporlarını göndermeyen;

Bilgisayar Mühendisleri Odası; (01.10.2019 ve sonrası),

Çevre Mühendisleri Odası; (01.01.2019 ve sonrası),

Kimya Mühendisleri Odası; (08.05.2019 ve sonrası),

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası; (15.02.2019 ve sonrası),

Peyzaj Mimarları Odası; (01.01.2019 ve sonrası)

Şehir Plancıları Odası; (01.10.2019 ve sonrası),

Oda Denetleme Kurulu Raporları’nı, usulüne uygun ve düzenli olarak Birliğimize gönderilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesinin hatırlatmasına,

karar verilmiştir.

                                                                                                   

EKLER :

  • Kasa-Banka-Çek-Senet Tutanağı,
  • TMMOB Kadro Cetveli,
  • TMMOB 2019 Yılı Mali Tabloları,
  • Genel Mizan (01 Nisan 2020 – 31 Temmuz 2020),
  • TMMOB Teoman ÖZTÜRK Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi Odalar Katkı Payı Ödenti Çizelgesi (20 Ağustos 2020 itibariyle),
  • Tapu Fotokopsi,