Rapor

Toplantı No:

9

Toplantı Tarihi:

29.06.2021

Toplantı Yeri:

TMMOB

Denetleme Tarihi               : 29 – 30 Haziran 2021

Denetleme Dönemi           : 01 Ağustos 2020 – 31 Mart 2021

Denetlemeye Katılanlar:     Halil İbrahim YİĞİT, Nadir AVŞAROĞLU, İlter ÇELİK, Mehmet Zeki BARUTCU, Mehmet Nuri HATİÇOĞLU

TMMOB 46.Olağan Genel Kurulu, dünyamızı ve ülkemizi saran Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle bir yılı aşkın bir süredir yapılamamıştır. Yönetim Kurulumuz, geçen bu süreç içerisinde takvime uygun tarihlerde genel kurul yapmak için kararlar almış olmasına karşın, ülkemizdeki salgının kontrol altına alınabilmesine yönelik olarak alınan kısıtlamalar ve kapanmaya yönelik olarak çıkarılan genelgeler doğrultusunda genel kurulumuz sürekli olarak ileri bir tarihe ertelenmek zorunda kalmıştır.

Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; Oturum Başkanlığına Mehmet Nuri HATİÇOĞLU’nu, Oturum Yazmanlığına İlter ÇELİK’i seçmiştir. Denetleme sırasında TMMOB Genel Sekreteri Dersim GÜL, TMMOB Sayman Üyesi Tores DİNÇÖZ, ve Muhasebe Görevlisi İhsan AYDIN'dan mali konularda gerekli bilgiler alınmıştır.

Denetleme Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları tespit etmiştir.

1- Yönetim Kurulu Karar Defteri incelemesinde;

a. Yönetim Kurulu’nun 04 Eylül 2020 – 13 Haziran 2021 (45.Dönem) tarihleri arasında 15 (onbeş) toplantı yaptığı ve 222 (ikiyüzyirmiiki) karar aldığı,

b. Yönetim Kurulu toplantılarının pandemi sebebiyle internet üzerinden çevrimiçi olarak yapıldığı, kararlarının usulüne uygun olarak alındığı, elektronik olarak imzalandığı ayrıca ıslak imzaların da tamamlanmasına çalışıldığı görülmüştür.

2- Kasa incelenmesi;

29 Haziran 2021 tarihi saat 11.30 itibariyle yapılan kasa sayımında, kasada 28 Haziran 2021 tarihinden devreden 2.388,67 (ikibinüçyüzseksensekiz Türk Lirası altmışyedi Kuruş) TL bulunduğu, bu rakamın muhasebe kayıtları ile uygun olduğu ve TMMOB 45. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği'nin 10. maddesine titizlikle uyulduğu görülmüştür.

3- Demirbaş Defteri incelemesinde;

Demirbaş Defteri'nin usulüne uygun ve düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür.

4-Banka Hesapları incelemesinde;

Banka mevcutlarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

5- Çek – Senet Hesapları incelenmesinde;

Çek ve senetlerin hesaplarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

6- Defter ve Muhasebe kayıtlarının incelenmesinde;

Muhasebe kayıtlarının ve defterlerin usulüne uygun, titiz ve düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür.

7- Diğer Hususlar;

a- TMMOB 46.Olağan Genel Kurulu’nun halen yapılamaması sebebiyle 2020-2021 yılları tahmini bütçelerini genel kurul onayına sunamamış ve bu nedenle 2020 yılı bütçesini, TMMOB Mali işler Yönetmeliği’ne uygun olarak 2019 yılı bütçe rakamları üzerinden tamamlamak zorunda kalmıştır.

2020 yılı bütçe gerçekleşmeleri raporumuz ekindedir.

b- 2020-2021 Yılları Birlik Hissesi’nin, 2019 Yılı Birlik Hissesi tutarı üzerinden tahsil edilmeye devam edildiği ve genel kurul yapılana kadar da devam edileceği, TMMOB 45. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 2.maddesi gereğince yapılan ödemelerin gerçekleşme durumlarını gösteren tabloların da aylık olarak değil yıl sonu itibariyle Odalara gönderildiği görülmüştür.

c- 2019 Yılı Birlik Hissesi tutarı üzerinden tahsil edilmeye devam edilen 2020 yılı (01 Nisan 2020 – 31 Mart 2021) Oda ödentilerinin %89,45’nin 01 Nisan 2020 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında, kalan tutarın da toplantı tarihimize kadar tahsil edildiği görülmüştür.

d- Oda Denetleme Kurulu Raporları’nın, usulüne uygun ve düzenli olarak Birliğimize gönderilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesinin tüm Odalarımıza hatırlatılmasına,

karar verilmiştir.

 

EKLER :

  • Kasa-Banka-Çek-Senet Tutanağı,
  • TMMOB Kadro Cetveli,
  • TMMOB 2020 Yılı Mali Tabloları,
  • TMMOB Teoman ÖZTÜRK Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi Odalar Katkı Payı Ödenti Çizelgesi (28 Haziran 2021 itibariyle),
  • Tapu Fotokopisi,
  • Genel Mizan (01 Nisan 2021 – 28 Haziran 2021)