Toplantı Kararları

Toplantı No:

1

Toplantı Tarihi:

15.08.2021

Toplantı Saati:

14:00

Toplantı Yeri:

Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkezi

KARAR NO 1: Yapılan oylama sonucu Başkanın Emin Koramaz, 2. Başkanın Selçuk Uluata, Saymanın A. Ülkü Karaalioğlu olmasına, Yürütme Kurulu üyelerinin Ekrem Poyraz, Özden Güngör, Mehmet Besleme, A. Mücella Yapıcı, Orhan Sarıaltun ve Hüsnü Meydan'dan oluşmasına,

Oylar:

Başkan           : Emin Koramaz (20),

2. Başkan       : Selçuk Uluata (20),

Sayman          : A. Ülkü Karaalioğlu (19)

Üye                 : Ekrem Poyraz (19)

Üye                 : Özden Güngör (19)

Üye                 : Mehmet Besleme (19)

Üye                 : A. Mücella Yapıcı (19)

Üye                 : Orhan Sarıaltun (18)

Üye                 : Hüsnü Meydan (18)

 

KARAR NO 2: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni resmi daireler, kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, birlikler, şirketler, gerçek ve tüzel kişiler, bütün bankalar, internet bankacılığı, sigorta şirketleri, sosyal sigorta kurumları, maliye, vergi daireleri ve diğer yerlerde temsile; TMMOB adına bankalarda hesap açmaya, kapatmaya; hesaplardan para çekmeye, gerekli işlemleri yapmaya, çek yazmaya, senet ve çekleri tahsile, ödeme emirleri vermeye; TMMOB adına telefon ve cep telefonu hatları açtırmaya, kapatmaya, nakletmeye, devralmaya ve devretmeye  Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 2.Başkan Selçuk Uluata, Sayman Üye Asiye Ülkü Karaalioğlu ve Genel Sekreter Dersim Gül'den herhangi ikisinin müşterek imzası ile geçerli olmak üzere yetkili kılınmalarına,

KARAR NO 3: TMMOB Bülteni'nin ve Birlik Haberleri’nin Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü’nün ve Birlik web sayfası sorumlusunun Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz olmasına ve TMMOB Birlik Haberleri'nin iki aylık periyotlarla hazırlanması ve yayınlanması için Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 4: TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu kararı gereği, TMMOB Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlatılması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 5: TMMOB 46. Olağan Genel Kurulunun Covid-19 pandemisi nedeniyle ertelenmesi sonucu oluşan dönem için hazırlanan TMMOB Çalışma Programının güncellenmesi için Yürütme Kurulu'na görev verilmesine, taslağın bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmesine,

KARAR NO 6: TMMOB 46. Dönem Görev Yollukları ile ilgili esasların aşağıdaki şekilde uygulanmasına,

Geçici bir görevle görevlendirileceklere, 46.Dönem içerisinde günlük 100 TL harcırah ödenir.

Yolculuğun uçak, otobüs, yataklı tren, gemi gibi ulaşım vasıtalarıyla yapılması halinde yol ücreti bilet karşılığı, yolculuğun kiralık vasıta ile yapılması durumunda kurum adına alınacak olan fatura bedeli karşılığı ödenir. Görevli gidilecek yere özel araçla gidilecekse gidilen yerin uzaklığına ve benzin fiyatına bağlı olarak yol bedeli (YB) ödenir.

YB = yol (km) x 1 litre yakıt bedeli (kurşunsuz benzin/motorin) x 0.12 formülüyle hesaplanır.

Şehir içindeki görevlendirmeler de dahil, belgelendirilemeyen taksi ve toplu taşım araçları ücretleri beyana tabi olarak ödenir.

KARAR NO 7: TMMOB Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurulu Üyeleri ile TMMOB çalışanları için grup ferdi kaza sigortası yaptırılması konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 8: Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonundan Birliğimiz yayınları için alınması gerekli bandrollerin Birliğimiz adına takibi ve sürdürülmesi işlemlerini yürütmek üzere muhasebe görevlisi İhsan Aydın’ın görevlendirilmesine, yapılacak harcamalarla ilgili Yürütme Kurulu’na yetki verilmesine,

KARAR NO 9: TMMOB Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma İznine Esas Değerlendirilmesi ve Geçici Üyelik Müracaatları Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan Çalışma İzni İnceleme Komisyonu'na Ekrem Poyraz, Cem Nuri Aldaş, Ersin Gırbalar, Hukuk Müşaviri Ekin Öztürk Yılmaz ve Birim Sorumlusu olarak Özgür Cemile Göktaş Küçük'ün atanmasına,

KARAR NO 10: Teoman Öztürk Öğrencievi ve Sosyal Tesisi Komisyonunun Selçuk Uluata'nın başkanlığında, TMMOB Genel Sekreteri ve Odalardan gelen temsilciler ile oluşturulmasına,

KARAR NO 11: 3 Temmuz 2021 Cumartesi tarih ve 31530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin özelleştirme kapsamına alınmasına dair Cumhurbaşkanı Kararına dava açılmasının uygunluğuna,

KARAR NO 12: Ankara ili, Çankaya ilçesi, Erzurum Mahallesi, 6047 Ada 11-12 Parsellerde yer alan Cebeci Stadının yıkımına dair tesis edilen idari işlem ile Çankaya Belediyesi’nin düzenlediği yıkım ruhsatına dava açılması için TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kuruluna yetki verilmesinin uygunluğuna,

KARAR NO 13: Edirne ili, Merkez Kirişhane mevkii, 22 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğine dava açılması için TMMOB Edirne İl Koordinasyon Kuruluna yetki verilmesinin uygunluğuna,

KARAR NO 14: Muğla ili, Bodrum ilçesi, Ortakent Mahallesi, 353 Ada, 15-60-61-62-64-116-134-135-137 Parsellere ilişkin 23 Nisan 2021 tarih ve 31463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22 Nisan 2021 gün ve 2021-3905 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile onaylanan ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve bunların plan hükümlerine dava açılmasının uygunluğuna,

KARAR NO 15: TMMOB Rize İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne İnşaat Mühendisleri Odası Rize İl Temsilcisi Ömer Karabak’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin İnşaat Mühendisleri Odası Rize İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 16: TMMOB Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Öztürk’ün atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 17: TMMOB Kadın Kurultayının 20-21 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenmesine,

KARAR NO 18: TMMOB Afet Sempozyumu Düzenleme Kuruluna Selim Altun’un (Maden MO) eklenmesine,

KARAR NO 19: TMMOB Kadın Sempozyumu Kitabından 1000 adet basımı konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 20: TMMOB TEİAŞ Raporundan 1000 adet basımı konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 21: TMMOB Yapı Denetimi Raporundan 1000 adet basımı konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 22: Teoman Öztürk’ü Dostları Anlatıyor kitabından 1000 adet basımı konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 23: 2021 – 2022 öğretim yılı içinde Teoman Öztürk Öğrencievi ve Sosyal Tesisi’nde konaklayacak öğrenciler için kahvaltı dahil katkı payının aylık 975 TL olarak belirlenmesine,

KARAR NO 24: TMMOB Teoman Öztürk Öğrencievi ve Sosyal Tesisi'nde gerekli bakım, tadilat ve onarım işlerini yaptırmak üzere Yürütme Kurulu'na yetki verilmesine,

KARAR NO 25: Birliğin ihtiyacı olan yangın tüpleri ve taşıyıcılarının alımının uygunluğuna,

KARAR NO 26: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Kimlik Paylaşımı Sistemi web servislerinde gerekli işlemlerin yapılmasına konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 27: Birliğin ihtiyacı olan gelen-giden evrak kayıt ve arşiv programı yaptırılması konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 28: TMMOB Petrol Mühendisleri Odası'nı temsilen TMMOB Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Yüksel Kurt'un Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini bildirmesi üzerine, TMMOB Ana Yönetmeliği'nin 22. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu toplantılarına ilgili Odanın Yedek Üyesi Necdet Pamir'in asıl üye olarak katılması için kendisine çağrıda bulunulmasına,

KARAR NO 29: 31 Ağustos 2021 tarihi itibariyle emeklilik gerekçesi ile istifa eden Görevli kadrosunda çalışan Fevzi Yıldız’ın istifasının uygunluğuna, yasal haklarının ödenmesine, çalışma süresi boyunca gösterdiği katkılardan dolayı teşekkür edilmesine,

KARAR NO 30: Birliğimiz Görevli kadrosunda çalışmak üzere Fevzi Yıldız’ın 2 Eylül 2021 tarihi itibari ile işe başlatılmasına, ücretinin belirlenmesi için Yürütme Kurulu'na yetki verilmesine,

KARAR NO 31: TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın, büro hizmetlerinde kullanılan, tapu kayıtlarında Çorum İli, Merkez İlçesi, Yeniyol Mahallesi, 418 Ada, 95 Parsel numaralarında kayıtlı hizmet binasının satılması ve tapu işlemlerinin tamamlanması için TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilcisi Necati Gül (TC Kimlik No: .......................) ve Temsilci Yardımcısı Cavit Temiz’in (TC Kimlik No: ..........................) münferiden yetkilendirilmesine,

KARAR NO 32: TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın, büro hizmetlerinde kullanılan, tapu kayıtlarında Çorum İli, Merkez İlçesi, Karakeçili Mahallesi, 137 Ada, 71 Parsel numaralarında kayıtlı hizmet binasının satılması ve tapu işlemlerinin tamamlanması için TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilcisi Necati Gül (TC Kimlik No: ...............) ve Temsilci Yardımcısı Cavit Temiz’in (TC Kimlik No: .................) münferiden yetkilendirilmesine,

KARAR NO 33: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'nın, büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, tapuda Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Dokuzçeltik Mahallesi, 1378 Ada, 3 Parsel, Liva Plaza, A Blok, Kat:1, No: 4 adresinde kayıtı taşınmazın TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir (TC Kimlik No: ......., Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Sevdet Acar (TC Kimlik No: ...................) ve Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mahsun Çiya Korkmaz'dan (TC Kimlik No:.............) herhangi ikisinin müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 34: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

Türkmenistan uyruklu Jeoloji Mühendisi Azat AGALYYEV, Irak uyruklu İnşaat Mühendisi Marwan Ali KERIM, Kırgızistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi  Gulzade IISAEVA, Kosova uyruklu Mekatronik Mühendisi Ceyhun IBOLAR, İran uyruklu Makina Mühendisi Amir NAMAZIBAYAGI, İran uyruklu Makina Mühendisi Farshad HAMEDI BAZZAZ,

KARAR NO 35: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 4 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 14:00'de yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, A.Ülkü KARAALİOĞLU, Cem Nuri ALDAŞ, Halil GEZER, Ufuk ATAÇ(Katılmadı), Ekrem POYRAZ, Mustafa ZORLU, Feramuz AŞKIN, Yusuf SONGÜL, Ata Can KALE, Murat FIRAT, Ö. Ersin GIRBALAR, Mehmet BESLEME, Hüsnü MEYDAN, Utkan GÜNEŞ, Ayşegül AKINCI YÜKSEL, A. Mücella YAPICI, Yusuf KANDAZOĞLU(Katılmadı), Yüksel KURT(Katılmadı), Barış EKMEKÇİ, Orhan SARIALTUN, Esen Leyla İMREN, Özden GÜNGÖR