TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri İşletilmesi Usul ve Esasları Yönergesi

TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 01 Haziran 2013 tarih ve 226 no.lu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu Yönerge;  TMMOB‘ye bağlı Odaların, başta mühendislik- mimarlık ve şehir plancılığı bölümlerinde eğitim gören öğrenci üyeleri olmak üzere, lisans ve yüksek lisans eğitimi alan öğrencilerin, barınma ihtiyaçlarının, kültürel, sosyal ve mesleki gelişimlerine olanak verecek eşit, özgür ve demokratik bir ortamda karşılanması amacını taşıyan Öğrenci Evi ve Sosyal Tesislerinin TMMOB ilkeleri çerçevesinde işletilmesine ilişkin usul ve esasları belirler.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönerge, TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi‘nin işletilmesine ilişkin esaslar ile bu tesislerden yararlandırılacak olanları kapsar.

Tanımlar

MADDE 3-   Bu Yönergede geçen;

a) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,
b) Öğrenci Evi: TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisini,
c) Komisyon: TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi Komisyonunu,
ç) Denetleme Kurulu:  TMMOB Denetleme Kurulunu,
d) Oda:  TMMOB‘ye bağlı Odaları,
e) Öğrenci: Lisans veya yüksek lisans öğrenimi görenleri,
f) Belediye: Yenimahalle Belediyesini,
g) Müdür: TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri müdürünü, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisin İşleyişi

İşletme

MADDE 4- (1) Öğrenci Evi, Komisyonun görüş ve önerisi doğrultusunda, TMMOB Yönetim Kurulu kararlarına göre hizmet verir.

(2) Öğrenci Evinde ihtiyaç duyulan yemek, temizlik, güvenlik, bakım, onarım vb. işler, TMMOB tarafından doğrudan ya da hizmet alımı yolu ile yapılır. Hizmet alımlarına ilişkin usul ve esaslar çalışma komisyonun önerisi ve TMMOB Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleşir.

Yönetim

MADDE 5- Öğrenci Evi, TMMOB Yönetim Kurulu tarafından atanan Müdür tarafından yönetilir.

Müdürün Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 6-  Müdür;

a) TMMOB Yönetim Kurulu kararlarını uygulamakla yükümlü olup, TMMOB Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Müdür TMMOB Genel Sekreterine bağlı olarak çalışır.
b) Öğrenci Evinde yazın konaklama ve salonların kullanımı konularında anlaşmaları yapar.
c) Öğrenci Evinde kalanların kayıtlarının tutulmasını ve katılım paylarının tahsil edilmesini sağlar.
ç) Öğrenci Evinin, yemek, temizlik, bakım, onarım, güvenlik vb tüm ihtiyaçlarının gerçekleştirilmesini sağlar.
d) Öğrenci Evinde kullanılan her türlü malzemenin muhafaza edilmesini ve kayıtların tutulmasını sağlar.
e) Öğrenci Evinde, ortak yaşama zarar verici davranışlarda bulunanlar hakkında Öğrenci Evi İlke ve Kuralları Yönergesini işletir.
f) Öğrenci Evinde hizmetlerin yürütülmesi için komisyon ile birlikte personel planlaması yapar, personelin hizmetleri aksatmadan yapmalarını sağlar ve personeli denetler.
g) İşletme ile ilgili olarak mevzuat uyarınca resmi makamlara gerekli bildirimleri yapar, gerekli belgeleri düzenler ve imzalar, gerekli ödemelerin zamanında yapılmasını sağlar.

Personel

MADDE 7 - Öğrenci Evinin işletilmesinde gerekli görülen sayıda personel bulundurulur.

Komisyon

MADDE 8-   Komisyon; TMMOB Yürütme Kurulundan bir üyenin başkanlığında, TMMOB Genel Sekreteri ve komisyonda yer almak isteyen Odaların Oda Yönetim Kurullarından birer üyeden oluşur. Komisyon TMMOB‘nin iki yıllık her çalışma dönemi başında Haziran ayında Oda önerileri doğrultusunda TMMOB Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Çalışmalarında TMMOB Yönetim Kurulu‘na karşı sorumludur.

Komisyonun Görevleri

MADDE 9-  Komisyonun görevleri şunlardır;

a) Öğrenci Evinin işletilmesi usul ve esaslarına ilişkin görüş ve öneri oluşturmak.
b) Öğrenci Evi çalışanları konusunda görüş ve öneri oluşturmak.
c) Öğrenci Evi hizmet ve katkı bedelleri konusunda görüş ve öneri oluşturmak.
ç) Öğrenci Evinden yararlanacak olan öğrencilerin seçimi konusunda gerekli çalışmaları yapmak, başvuru formlarını ve kriterlerini hazırlamak, başvuruları değerlendirerek sonuçlandırmak.
d) Öğrenci Evinden yararlanacak öğrenciler için odaların kontenjanlarını belirlemek. (Bu kontenjanlar Belediyeye ait %10‘luk kontenjan düşülerek, kadın ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı hesaplanır).

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Evinden Yararlanma

Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisten Yararlanma

MADDE 10-  (1)  Öğrenci Evinden üniversitelerde lisans ve lisansüstü öğrenimi gören;

a) Oda üyelerinin Ankara ilinde eğitim veren üniversitelerin mühendislik, mimarlık veya şehir plancılığı bölümlerinde okuyan birinci dereceden akrabaları (çocukları ve kardeşleri),
b) Ankara ilinde eğitim veren üniversitelerin mühendislik, mimarlık veya şehir plancılığı bölümlerinde okuyanlar,
c) Oda üyelerinin Ankara ilinde mühendislik, mimarlık veya şehir plancılığı bölümleri dışında öğrenim gören çocukları yararlanır.

(2) Öğrenci evinden yararlanacak mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı bölümlerinde okuyan öğrencilerin Odalarının öğrenci üyesi olmaları zorunludur.

(3) Yaz aylarında, Öğrenci Evinin doluluk durumu göz önüne alınarak öncelikle yaz okullarına kalan veya staj yapan öğrenciler, Oda üyeleri ve boş yer olması durumunda ise TMMOB ve Oda Yönetim Kurullarının referansı ile konuklar, günün koşullarına göre belirlenmiş katılım bedelini ödeyerek yararlanabilirler.

Öğrenci Evi ve Sosyal Tesislerden Yararlanamayacak Olanlar

MADDE 11- Öğrenci Evinden, aşağıdaki davranışlardan herhangi birini sergileyenler yararlanamazlar. 

a) TMMOB ilke ve amaçlarına aykırı davrananlar.
b) Öğrenci Evinin hizmet vermesini engelleyen veya belirlenen kurallara aykırı davrananlar.
c) Öğrenci Evinin demirbaş malzemelerine kasten zarar verenler.
ç) Öğrenci Evi İlke ve Kurallarına aykırı davranışları nedeni ile yurttan çıkarılma cezası alanlar.

Öğrenci Evine Kabul

MADDE 12-

(1) Öğrenci Evine öğrenci alımı; Öğrenci Evi İlke ve Kuralları çerçevesinde gerçekleştirilir.

(2) Öğrenci Evine kabulde ekonomik yetersizlik içerisinde olan öğrenciler ile mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı bölümlerinde burslu okuyan öğrencilere öncelik tanınır.

(3) Engelli öğrencilerin alımı, özel tasarlanan oda sayısı ve öğrencilerin engel durumları dikkate alınarak gerçekleştirilir. 

(4) Öğrenci evinin açılış - kapanış tarihleri, başvuru usulleri, başvuru ve kayıt için gerekli belgeler Müdür ve Komisyon tarafından ortaklaşa belirlenir.

(5) Kayıt ve başvurular her yıl yenilenir.

TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesiste Kalış Süresi

MADDE 13- (1) Öğrenci Evinde, Öğrenciler için kalış süresi, eğitim aldıkları bölümün öğrenim süresi esas olmak üzere komisyon tarafından belirlenir.

(2) Yaz aylarında Öğrenci Evinden yararlanacaklar için kalış süresi, tesisin doluluk ve talep durumu gözetilerek Müdür tarafından belirlenir.

Öğrenci Evi İlkeleri ve Kuralları

MADDE 14- (1)  TMMOB Öğrenci Evi İlke ve Kuralları öğrenci temsilcisinin katılımı ile komisyon ve müdür tarafından hazırlanarak TMMOB Yönetim Kurulu onayına sunulur.

(2) Öğrenci Evinin faaliyete geçtiği ilk yıl için bu kurallar Komisyon tarafından hazırlanır ve TMMOB Yönetim Kurulu onayına sunulur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali İşleyiş ve Denetimi

Mali İşleyiş

MADDE 15- (1) Öğrenci Evinin hesapları ve kayıtları, TMMOB hesaplarından ayrı tutulur.

(2) Öğrenci Evinde konaklama ve yemek bedelleri, öğrenci katkı payı ve konuk bedelleri ayrı ayrı olmak üzere Komisyonun ve Müdürün ortak önerisi ve görüşleri doğrultusunda TMMOB Yönetim Kurulunca yıllık olarak belirlenir.

(3) Öğrenci Evinde yer alan salonların kullanım koşulları Müdürün önerisi ile TMMOB Yönetim Kurulunca belirlenir.

Denetim

MADDE 16- Öğrenci Evinin her türlü gelir ve giderlerinin denetimi TMMOB Denetleme Kurulu tarafından yapılır.

  

BEŞİNCİ BÖLÜM
Belediye Kontenjanı

Belediyeye ait kontenjan

MADDE 17- (1) TMMOB ve Yenimahalle Belediyesi arasında imzalanan 13/02/2013 tarihli Protokolün 4‘üncü maddesi çerçevesinde intifa hakkı süresince öğrenci evinin yıllık öğrenci kapasitesinin %10‘u Belediyenin kullanımındadır. Belediye tarafından bu kontenjan sadece mühendislik-mimarlık ve şehir plancılığı bölümlerinde eğitim gören öğrenciler için bu Yönergede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kullanılacak olup, Belediye ve Belediye kontenjanından kabul edilecek öğrenciler de bu Yönerge hükümlerine tabidir.

(2) Belediye; kontenjanı dâhilinde yukarıda belirtilen hükümlere göre kendisine yapılan başvuruları Öğrenci Evi komisyonuna iletir. İletilen başvurular Yönerge hükümleri çerçevesinde Komisyon tarafından değerlendirilir ve değerlendirme sonuçları hakkında TMMOB tarafından Belediyeye bilgi verilir.

 

ALTINCI BÖLÜM
Yürütme ve Yürürlük

Yürütme

MADDE 18- Bu Yönerge hükümleri TMMOB Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yürürlük

MADDE 19- Bu Yönerge TMMOB Yönetim Kurulunun 01.06.2013 gün ve 226 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir.