Rapor

Toplantı No:

3

Toplantı Tarihi:

18.01.2019

Toplantı Yeri:

TMMOB

TMMOB 45. DÖNEM
III. DENETLEME KURULU RAPORU

Denetleme Tarihi: 18 Ocak 2019
Denetleme Dönemi: 01 Ekim 2018 – 31 Aralık 2018
Denetlemeye Katılanlar: Halil İbrahim YİĞİT, Nadir AVŞAROĞLU, İlter ÇELİK, Mehmet Zeki BARUTCU, Mehmet Nuri HATİÇOĞLU

Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; Oturum Başkanlığına Halil İbrahim YİĞİT’i, Oturum Yazmanlığına Nadir Avşaroğlu’nu seçmiştir. Denetleme sırasında TMMOB Sayman Üyesi Tores DİNÇÖZ ve Muhasebe Görevlisi İhsan AYDIN'dan mali konularda gerekli bilgiler alınmıştır.

Denetleme Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları tespit etmiştir.

1- Yönetim Kurulu Karar Defteri incelemesinde;

a. 20 Ekim 2018 – 12 Ocak 2019 (45.Dönem) tarihleri arasında 5 (beş) toplantı yaptığı ve 123 (yüzyirmiüç) karar aldığı,

b. Yönetim Kurulu kararlarının usulüne uygun olarak alındığı ve imzalandığı görülmüştür.

2- Kasa incelenmesi;

18 Ocak 2019 tarihi saat 14.30 itibariyle yapılan kasa sayımında, kasada 2.820,27 (ikibinsekizyüzyirmi Türk Lirası yirmiyedi Kuruş) TL bulunduğu, bu rakamın muhasebe kayıtları ile uygun olduğu ve TMMOB 45. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği'nin 10. maddesine titizlikle uyulduğu görülmüştür.

3- Demirbaş Defteri incelemesinde;

Demirbaş Defteri'nin usulüne uygun ve düzenli şekilde tutulduğu ancak denetleme dönemi içerisinde herhangi bir hareket olmadığı görülmüştür.

4-Banka Hesapları incelemesinde;

Banka mevcutlarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

5- Çek – Senet Hesapları incelenmesinde;

Çek ve senetlerin hesaplarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

6- Defter ve Muhasebe kayıtlarının incelenmesinde;

Muhasebe kayıtlarının ve defterlerin usulüne uygun, titiz ve düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür.

7- Oda Ödentileri;

a- Yapılan incelemede TMMOB 45. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 2.maddesi gereğince yapılan ödemelerin gerçekleşme durumlarını gösteren tabloların Odalara düzenli olarak gönderildiği görülmüştür.

b- Önceki Denetleme Raporumuzda da belirtildiği üzere, Oda Denetleme Kurulu Raporları’nın, usulüne uygun ve düzenli olarak Birliğimize gönderilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunun hatırlatılmasına rağmen halen denetleme kurulu raporunu göndermeyen Jeofizik Mühendisleri Odası ve Petrol Mühendisleri odalarımıza konunun bir kez daha hatırlatılmasına,

c- Odalarımızın, “TMMOB Teoman ÖZTÜRK Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi” katkı payı borçlarını % 98,36 oranında tamamlandığı, borçlu Odaların ödeme planı çerçevesinde ödemelere devam ettikleri saptanmıştır.

8- Diğer Hususlar;

a- Birlik faaliyetlerinin aksamaması açısından Odaların Birlik hisselerini zamanında ödenmesinde hassasiyet gösterilmesine,

karar verilmiştir.

 

Halil İbrahim YİĞİT(Denetleme Kurulu Üyesi), Nadir AVŞAROĞLU (Denetleme Kurulu Üyesi), İlter ÇELİK (Denetleme Kurulu Üyesi), Mehmet Zeki BARUTCU (Denetleme Kurulu Üyesi), Mehmet Nuri HATİÇOĞLU

 

EKLER :

  • Kasa-Banka-Çek-Senet Tutanağı,
  • TMMOB Kadro Cetveli,
  • Genel Mizan (01 Nisan 2018 – 31 Aralık 2018 (9 Aylık))
  • TMMOB 01 Nisan 2018 – 31 Aralık 2018 (9 Aylık) Gerçekleşen Gelir-Gider Bütçesi,
  • TMMOB Hissesi Ödenti Çizelgesi (01 Nisan 2018 – 31 Aralık 2018 itibariyle),
  • TMMOB Teoman ÖZTÜRK Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi Odalar Katkı Payı Ödenti Çizelgesi (31 Aralık 2018 itibariyle),
  • Genel Mizan (01 Nisan 2018 – 17 Ocak 2019)
  • TMMOB Hissesi Ödenti Çizelgesi (01 Nisan 2018 –  17 Ocak 2019 itibariyle),
  • TMMOB Teoman ÖZTÜRK Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi Odalar Katkı Payı Ödenti Çizelgesi (17 Ocak 2019 itibariyle),
  • Tapu Fotokopileri,