Rapor

Toplantı No:

1

Toplantı Tarihi:

27.07.2018

Toplantı Yeri:

TMMOB

Denetleme Tarihi               : 27 Temmuz 2018

Denetleme Dönemi           : 01 Nisan 2018 – 30 Haziran 2018

Denetlemeye Katılanlar:     Halil İbrahim YİĞİT, İlter ÇELİK, Mehmet Zeki BARUTCU                                             

Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; Oturum Başkanlığına İlter ÇELİK’i, Oturum Yazmanlığına Halil İbrahim YİĞİT’i seçmiştir. Denetleme sırasında TMMOB Genel Sekreteri Dersim GÜL ve Muhasebe Görevlisi İhsan AYDIN'dan mali konularda gerekli bilgiler alınmıştır.

Denetleme Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları tespit etmiştir.

1- Yönetim Kurulu Karar Defteri incelemesinde;

a. 04 Mayıs 2018 ve 11 Mayıs 2018 (44.Dönem) tarihleri arasında 2 (iki) toplantı yaptığı ve 25 (yirmi beş) karar aldığı, 19 Haziran 2018 – 21 Temmuz 2018 (45.Dönem) tarihleri arasında 3 (üç) toplantı yaptığı ve 82 (seksen iki) karar aldığı,

b. 45.Dönem TMMOB Yönetim Kurulu’nun 19 Haziran 2018 tarih ve 1 (bir) sayılı kararı ile görev dağılımı için yapılan oylamalar sonucunda; Emin KORAMAZ Başkanlığına, Selçuk ULUATA II. Başkanlığa, Tores DİNÇÖZ Saymanlığa, Ekrem POYRAZ, Asiye Ülkü KARAALİOĞLU, Mehmet BESLEME, Niyazi KARADENİZ, Ayşegül ORUÇKAPTAN ve Baki Remzi SUİÇMEZ’in Yürütme Kurulu üyeliklerine seçildikleri,

c. TMMOB Yönetim Kurulu’nun 19 Haziran 2018 tarih ve 11 sayılı kararı ile Teknik Danışman kadrosunda çalışan İdil Safiye SOYSEÇKİN CEYLAN’ın 31 Mayıs 2018 tarihi itibariyle istifa ettiği,

d. Yönetim Kurulu kararlarının usulüne uygun olarak alındığı ve imzalandığı, görülmüştür.

2- Kasa incelenmesi;

27 Temmuz 2018 tarihi saat 14.00 itibariyle yapılan kasa sayımında, kasada 1.661,40 (bin altı yüz altmış bir Türk Lirası kırk Kuruş) TL bulunduğu, bu rakamın muhasebe kayıtları ile uygun olduğu ve TMMOB 45.Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği'nin 10. maddesine titizlikle uyulduğu görülmüştür.

3- Demirbaş Defteri incelemesinde;

Demirbaş Defteri'nin usulüne uygun ve düzenli şekilde tutulduğu görülmüş ve imzalanmıştır.

4-Banka Hesapları incelemesinde;

Banka mevcutlarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

5- Çek – Senet Hesapları incelenmesinde;

Çek ve senetlerin hesaplarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

6- Defter ve Muhasebe kayıtlarının incelenmesinde;

Muhasebe kayıtlarının ve defterlerin usulüne uygun, titiz ve düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür.

7- Oda Ödentileri;

a- Yapılan incelemede TMMOB 44. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 2.maddesi gereğince yapılan ödemelerin gerçekleşme durumlarını gösteren tabloların Odalara düzenli olarak gönderildiği,

b- Birlik hissesi ödentilerini bu dönem içerisinde tamamlamamış olan Elektrik Mühendisleri Odası, Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası ve İçmimarlar Odası’na yazı yazılarak ödemelerinin ivedilikle tamamlanmasının istenmesine karar verilmiştir.

c- Odalarımızın, “TMMOB Teoman ÖZTÜRK Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi” katkı payı borçlarını % 97,79 oranında tamamlandığı, Çevre Mühendisleri Odası’nın vermiş olduğu ödeme planına uymadığı, İçmimarlar Odası’nın ise ödemelerini aksatmaya başladığı görülmüş olup uyarılmalarına karar verilmiş, kalan borçlu Odaların ödeme planı çerçevesinde ödemelere devam ettikleri,

saptanmıştır.

8- Diğer Hususlar;

a- 03 Kasım 2018 tarihinde Odalar Denetim Kurulları ve Sayman Üyeleri ile birlikte ortak toplantı yapılmasının TMMOB Yönetim Kurulu’na önerilmesine,

b- Kurulumuzun 45.Dönem içerisinde yapacağı toplantı takviminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine:

19 Ekim 2018, 18 Ocak 2019, 19 Nisan 2019, 19 Temmuz 2019, 18 Ekim 2019, 17 Ocak 2020 ve 17 Nisan 2020

c- Oda Denetleme Kurulu Raporları’nın, usulüne uygun ve düzenli olarak Birliğimize gönderilmesi hususunda gerekli özenin gösterilmesi konusunda tüm odalarımıza hatırlatma yapılmasına 

karar verilmiştir.