Rapor

Toplantı No:

1

Toplantı Tarihi:

23.10.2021

Toplantı Yeri:

TMMOB TEOMAN ÖZTÜRK ÖĞRENCİ EVİ VE SOSYAL TESİSİ

TMMOB 46. DÖNEM

I. DENETLEME KURULU RAPORU

Denetleme Tarihi               : 23 Ekim 2021
Denetleme Dönemi           : 01 Nisan 2021 – 30 Eylül 2021
Denetlemeye Katılanlar:     Taylan KALENDER, Halil İbrahim YİĞİT, Nadir AVŞAROĞLU, İlter ÇELİK

Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; Oturum Başkanlığına İlter ÇELİK’i, Oturum Yazmanlığına Nadir AVŞAROĞLU’nu seçmiştir. Denetleme sırasında TMMOB Genel Sekreteri Dersim GÜL, TMMOB Sayman Üyesi Asiye Ülkü KARAALİOĞLU ve Muhasebe Görevlisi İhsan AYDIN'dan mali konularda gerekli bilgiler alınmıştır.

Denetleme Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları tespit etmiştir.

1- Yönetim Kurulu Karar Defteri incelemesinde;

a. Yönetim Kurulu’nun 45.Dönemin son toplantısını 03 Temmuz 2021 tarihinde yaptığı ve 24 (yirmidört) karar aldığı, 46.Dönemin ilk toplantısını 15 Ağustos 2021, ikinci toplantısını 04 Eylül 2021, üçüncü toplantısını da 02 Ekim 2021 tarihinde yaptığı ve 64 (altmışdört) karar aldığı,

b. 46.Dönem TMMOB Yönetim Kurulu’nun 15 Ağustos 2021 tarih ve 1 (bir) sayılı kararı ile görev dağılımı için yapılan oylamalar sonucunda; Emin KORAMAZ Başkanlığına, Selçuk ULUATA II.Başkanlığa, Asiye Ülkü KARAALİOĞLU Saymanlığa, Ekrem POYRAZ, Özden GÜNGÖR, Mehmet BESLEME, A.Mücella YAPICI, Orhan SARIALTUN ve Hüsnü MEYDAN’ın Yürütme Kurulu üyeliklerine seçildikleri,

c. TMMOB Yönetim Kurulu’nun 15 Ağustos 2021 tarih ve 29 sayılı kararı ile Görevli kadrosunda çalışan Fevzi YILDIZ’ın emeklilik gerekçesi ile istifa ettiği,

d. TMMOB Yönetim Kurulu’nun 15 Ağustos 2021 tarih ve 30 sayılı kararı ile Görevli kadrosuna Fevzi YILDIZ’ın yeniden atandığı,

e. Yönetim Kurulu toplantılarının bu dönem de pandemi sebebiyle eş zamanlı olarak internet üzerinden çevrimiçi ve yüz yüze yapıldığı, kararlarının usulüne uygun olarak alındığı, ıslak imzaların da tamamlanmasına çalışıldığı görülmüştür.

2- Kasa incelenmesi;

23 Ekim 2021 tarihi saat 12.00 itibariyle yapılan kasa sayımında, kasada 22 Ekim 2021 tarihinden devreden 4.663,91 (dörtbinaltıyüzaltmışüç Türk Lirası doksanbir Kuruş) TL bulunduğu, bu rakamın muhasebe kayıtları ile uygun olduğu ve TMMOB 46. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği'nin 10. maddesine titizlikle uyulduğu görülmüştür.

3- Demirbaş Defteri incelemesinde;

Demirbaş Defteri'nin usulüne uygun ve düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür.

4-Banka Hesapları incelemesinde;

Banka mevcutlarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

5- Çek – Senet Hesapları incelenmesinde;

Çek ve senetlerin hesaplarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

6- Defter ve Muhasebe kayıtlarının incelenmesinde;

Muhasebe kayıtlarının ve defterlerin usulüne uygun, titiz ve düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür.

7- Diğer Hususlar;

a- Yapılan incelemede TMMOB 46. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 4.maddesi gereğince yapılan ödemelerin gerçekleşme durumlarını gösteren tabloların Odalara düzenli olarak gönderildiği görülmüştür.

b- TMMOB Teoman ÖZTÜRK Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi katkı payı borcu bulunan son Odamızda 02 Ağustos 2021 tarihi itibariyle borcunu kapatmıştır. Denetleme tarihi itibarı ile Odalarımızın Öğrenci Evi’ne borcu bulunmamaktadır.

c- Oda Denetleme Kurulu Raporlarını Birliğimize göndermeyen; Kimya Mühendisleri Odası, Petrol Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Tekstil Mühendisleri Odası’nın Denetleme Kurulu Raporlarını Birliğimize gönderilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesinin ilgili odalarımıza hatırlatılmasına,

d- Kurulumuzun 46.Dönem içerisinde yapacağı toplantı takviminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine:

15 Ocak 2022 ve 23 Nisan 2022 tarihlerinde yapılmasına,

karar verilmiştir.

EKLER :

  1. Kasa-Banka-Çek-Senet Tutanağı,
  2. TMMOB Kadro Cetveli,
  3. Genel Mizan (01 Nisan 2021 – 30 Eylül 2021 (6 Aylık))
  4. TMMOB 01 Nisan 2021 – 30 Eylül 2021 (6 Aylık) Gerçekleşen Gelir-Gider Bütçesi,
  5. TMMOB Birlik Hissesi Ödenti Çizelgesi (01 Nisan 2021 – 30 Eylül 2021 itibariyle),
  6. TMMOB Teoman ÖZTÜRK Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi Odalar Katkı Payı Ödenti Çizelgesi (02 Ağustos 2021 itibariyle),
  7. Genel Mizan (01 Nisan 2021 – 22 Ekim 2021),
  8. TMMOB Birlik Hissesi Ödenti Çizelgesi (01 Nisan 2021 –  22 Ekim 2021 itibariyle),
  9. Tapu Fotokopileri,