KOOPERATİFÇİLİK SEMPOZYUMU

Sunuş

Ülkemizde yaşadığımız Covid 19 pandemi salgın döneminde, insanlarımızın büyük çoğunluğunun, hiç eksilmeyen açlık ve yoksulluk sorunu yaşadığını söylemek ve sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak zorunluluktur.

TMMOB, alternatif üretim ve tüketim arayışlarını gündeme getirmeyi, meslek örgütlülüğü bilinci ve sorumluluğuyla, sorunlara karşı çözüm yollarını bulmayı, buradan hareketle kamuoyuna ve karar vericilere öneriler sunmayı dünden bugüne, meslek alanlarından yola çıkarak toplumsal sorumluluğunun gereği saymaktadır.

46. Dönem Çalışma Programında yer verdiği Kooperatifleşme konusunda yaptığı bu sempozyumu bunun önemli bir ayağıdır.

Tarihsel sürece bakıldığında birçok alanda bir araya gelerek, ortak amaçlar doğrultusunda güçlerini birleştiren üretici tüketici ve dayanışma örgütlerinin fazlalığı ve çeşitliliği olduğu görülmektedir.

Bireysel ekonomisini korumak veya geliştirmek amacıyla kooperatif çatısı altında bir araya gelen insanlar, zaman içinde sadece kendileri için değil yaşadıkları toplum için önemli ekonomik ve sosyal kazanımlar elde edebileceklerini deneyimlemiş ve bu alanda gelişmeler sağlamışlardır.

Bu çerçevede ülkemiz kooperatifçilik deneyimlerin konuşulması, başarılı örneklerinin tüm kamuoyuyla paylaşılması ve elde edilen birikimler ışığında yeni ve daha ileri nelerin yapılabileceği hususu çok önemlidir.

TMMOB Türkiye’nin ve dünyanın içinde bulunduğu pandemi koşullarında, Türkiye’de yaşanan gıda krizini ve ekonomik krizi önceleyerek, bu sempozyumun gerçekleştirdi. Ana temasını “Tarımsal Üretim ve Tüketimde Sosyal Dayanışma Pratiği Olarak Kooperatifçilik” olarak belirledi.

Halkımızın bitkisel ve hayvansal gıdaya ulaşımı için üretimden tüketime mevcut olumlu ve olumsuz yönleri ile kooperatiflerin mevcut hali, çelişkileri olumlu ve olumsuz deneyimleri, mevzuat ve kanunlardaki yeri ile açmazları masaya yatırmaya çalıştı.

Bu çalışmada emeği bulunan TMMOB Gıda Politikaları Çalışma Grubu üyelerine, sempozyumda görüşlerini paylaşan konuşmacılara ve işin mutfağında emeği geçen teknik görevli arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı