TMMOB HATAY (ANTAKYA) MBR PROSESLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ RAPORU

Sunuş

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği; ülkemiz, halkımız ve üyelerimizin sorunlarını bir bütün halinde ele alarak; yurttaşların karşılaştıkları tüm sorunlara mesleki demokratik kitle örgütü olmanın verdiği sorumluluk ile kamu yararı ekseninde yaklaşmaktadır. Ülke ve kent gündemlerine de bu anlayışla değerlendirerek, bilim ve tekniğin ışığında bu sorunların çözümüne katkı sunmaktadır.

TMMOB ve bağlı Odaları; toplumdan soyutlanmış seçkin mühendis ve mimarların örgütü değil, aksine toplumun içinde yer alan, onun bir parçası olarak toplumla etkileşim içinde bulunan bir çalışma anlayışı içerisindedir. TMMOB; mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının sorunlarının halkın sorunlarından ayrı tutulmayacağı, sorunlarının çözümünün büyük ölçüde emekçi sınıfların sorunlarının çözümünde yattığı gerçeğini ifade eder.

Her çalışma döneminde meslek alanları ile ilgili tüm konularda bilgi üretmeyi, üretilen bilgiyi kamuoyu ile koşulsuz paylaşmayı kendine görev edinen TMMOB ve bağlı Odaları, bu alanlar ile ilgili ülke gerçeklerinin ortaya konulması, sorunların nedenlerinin belirtilmesi ve çözümlerine yönelik tespitlerde bulunulması için çalışmaktadır. Ülke, bölge, kent ve meslek gündemlerinde benimsenen kamucu yaklaşım ile dayanışma ilişkilerinin geliştirilmesi; tüm yurttaşlarımız ile bilimsel teknik bilgiyi ve kamusal sorumluluk gereği üretilen bilginin paylaşılması için tüm koşulların koşullarının yaratılması Birliğimizin önceliğidir.

TMMOB ve bağlı odaları, bilimi ve tekniği halkın kullanımına sunulması görevini her dönemde yerine getirmektedir. Bu ilkelerden ve çalışma anlayışından yola çıkarak, TMMOB ülkemizin sorunlarına ilgisiz kalmamaktadır.

***

Bu çalışma, Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, içinde TMMOB Hatay İl Koordinasyon Kurulu’nun da yer aldığı Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyonu ile gerçekleştirdiği toplantının ardından, yenilenmesi planlanan atıksu arıtma tesisinin çevresel etkileri yönünden değerlendirilmesi talebi ile hazırlanmıştır.

Birliğimizce konunun uzmanı meslektaşlarımızdan oluşturulan Rapor Komisyonu tarafından hazırlanan bu raporda; arıtma tesisinin güncel ve ileriki yıllara dönük projeksiyonları, yer seçimi, çevresel etkileri, işletme yöntemleri detaylı olarak incelenerek, teknoloji, yer seçimi ve proje alanına yönelik değerlendirmelerle ortaya çıkan sonuçlar kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Umarız ki, Komisyon tarafından konuyu tüm yönleriyle ele alarak hazırlanan bu rapor, Hatay halkının ve Yerel Yönetimin tespit ettiği sorunların giderilmesine katkı sunar.

Raporu hazırlayan TMMOB Antakya Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Raporu Komisyonu’na, raporun hazırlanmasına sundukları katkılar için Hatay İl Koordinasyon Kurulu’na teşekkürlerimizi sunarız.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı