TMMOB, SGK'YE SİGORTA GİRİŞLERİNİN MESLEK KODU VE PRİMLERİNE İLİŞKİN YAZI GÖNDERDİ

01.12.2022

TMMOB, SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne 23 Kasım 2022 tarihinde üyelerimizin sigorta girişlerinin mühendislik meslek kodundan yapılmadığı ve sigorta primlerinin ise eksik yatırıldığı yönünde şikâyetler üzerine bir yazı gönderdi.

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı’na

ANKARA

İlgi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 02.07.2015 tarih ve 84492432/045.03 sayılı yazısı

Son zamanlarda üyelerimizden sıklıkla sigorta girişlerinin mühendislik meslek kodundan yapılmadığı ve sigorta primlerinin ise eksik yatırıldığı yönünde şikâyetler gelmektedir.

İlgi yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu kapsamında denetçi veya kontrol elemanı olarak görev üstlenen mühendis ve mimarların kısmi zamanlı çalışan olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği yönündeki sorumuza yanıt olarak, yapı denetiminin ve dolayısıyla yapı denetim hizmet sözleşmesinin sürekliliğinin esas olduğundan bahisle,   “Öyle ise, yapı denetim faaliyetini mesleki yönden bilfiil gerçekleştiren ve yapı denetim kuruluşu ile hizmet akdi ilişkisi içinde çalışan denetim elemanlarının da bu esasa göre istihdamı asıl olmalı; devamlı veya tam zamanlı çalışma esası geçerli olmalı ve kısmi süreli hizmet akdinden kaçınılmalıdır.” değerlendirmesinde bulunmuştur.

Kayıt dışı istihdamın ortaya çıkış türlerinden biri olan, yasal üretim faaliyetleri içinde yer alan, ancak faaliyetleri kamu kayıt ve istatistiklerinde eksik yer alan istihdamın engellenmesini ve dolayısıyla kurumunuzun gelir kaybının da önüne geçilmesini sağlamak amacıyla Yapı Denetim Firmalarında görev alan Denetçi ve Yardımcı Kontrol Elemanı Mimar/Mühendislerin verdikleri hizmet karşılığında sigorta girişlerinin mühendislik meslek kodundan yapılması, sigortalılık primlerinin de tam zamanlı olarak ve eksizsiz bir şekilde yatırılması önemli ve gereklidir.

Kurumunuz tarafından yapılan sıkı denetimlerle ve cezai yaptırımlarla işverenlerin bu konudaki suiistimallerinin önlenebileceği kanaatindeyiz.

Bu konuda yürüteceğiniz çalışmalarda her türlü desteğe açık olduğumuzu belirtir, bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla,

Dersim GÜL
Genel Sekreter