Çalışma Programı

TMMOB 46. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

* Bu Çalışma Programı, 13 Kasım 2020 tarih ve 628 sayılı TMMOB Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir.

 1. SUNUŞ

Çoğunluksuz olarak 28-29-30-31 Mayıs 2020 tarihilerinde gerçekleştirilmesi planlanan TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu iki defa ertelenmiştir. İlk erteleme, Covid-19 salgını nedeniyle 20 Mart 2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/3 sayılı Organizasyonların Ertelenmesi konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile bazı Oda Genel Kurullarının ertelenmesi üzerine resmi makamlar ile yazışma sonucu 28 Nisan 2020 tarihli TMMOB Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşmiştir. Covid-19 salgını gözetilerek genel kurul süresi bir gün kısaltılarak yeni tarih 23-24-25 Ekim 2020 (çoğunluksuz) olarak belirlenmiştir. 

İkinci erteleme ise, 2 Ekim 2020 tarihinde 81 İl Valiliğine gönderilen Koronavirüs Tedbirleri  konulu İçişleri Bakanlığı genelgesine dayanarak alınan 2 Ekim 2020 tarih ve 2020/76 sayılı Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı sonucu gerçekleşmiştir. Söz konusu karar ile sendika ve siyasi parti genel kurulları ertelenmezken Baroların ve Birliğimizin genel kurulu 1 Aralık 2020 tarihine kadar ertelenmiştir.

Erteleme kararı üzerine Çankaya İlçe Seçim Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu ile yazışmalar gerçekleştirilmiş ve Yüksek Seçim Kurulu, TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu’nun yapılamayacağına karar vermiştir. İkinci ertelemeye konu olan hukuk dışı sürece yanıt olarak TMMOB Yönetim Kurulu 5 Ekim 2020 tarihinde toplanmış ve 46. Olağan Genel Kurul gerçekleşinceye kadar, Yönetim Kurulu çalışmalarının Oda Genel Kurullarında seçilmiş olan TMMOB Yönetim Kurulu adaylarının katılımı ile yürütülmesine ve genişletilmiş ilk Yönetim Kurulu toplantısının genel kurulun gerçekleşeceği gün olan 24 Ekim 2020 tarihinde toplanmasına karar vermiştir. Karar metni ayrıca kamuoyu ile paylaşılmıştır.

5 Ekim 2020 tarih 613 no’lu Yönetim Kurulu Kararı:

KARAR NO 613: Çoğunluklu olarak 16-17-18 Ekim 2020, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 23-24-25 Ekim 2020 tarihlerinde yapılması planlanan TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nın 02.10.2020 tarihinde 81 İl Valiliğine gönderdiği Koronavirüs Tedbirleri ek konulu genelgesi devamında Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 02.10.2020 Tarih ve 2020/76 Sayılı Kararı ile ertelenmiştir. Aşağıdaki açıklamanın Yönetim Kurulu ile imzası ile kamuoyu ile paylaşılmasına, 46. Olağan Genel Kurul gerçekleşinceye kadar; Yönetim Kurulu çalışmalarının Oda Genel Kurullarında seçilmiş olan TMMOB Yönetim Kurulu adaylarının katılımı ile yürütülmesine,

İKTİDAR DAYATMASIYLA DEĞİL, GENEL KURUL İRADESİYLE YÖNETECEĞİZ

Siyasi iktidarın salgınla mücadeledeki başarısızlığı her geçen gün daha da açığa çıkıyor. Sürecin tıbbi gereklilikler ve bilimsel gerçekler doğrultusunda yürütülmemesi nedeniyle hastalık toplum içinde kontrolsüz biçimde yayılmaya devam ediyor. Sağlık çalışanlarının özverili mücadelesine rağmen kayıplarımızın sayısı her geçen gün artıyor.

İktidar en başından itibaren, salgınla mücadeleyi şeffaf biçimde yürütmek yerine kendi iktidar alanlarını pekiştirmek için bir fırsat olarak değerlendirdi. Bunun en güncel örneklerinden birisi de, 2 Ekim 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Genelge ile kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin etkinliklerinin ve genel kurullarının 1 Aralık’a kadar ertelenmesi oldu.

Binlerce kişinin katıldığı siyasi parti etkinlikleri ve genel kurulları devam ederken, Cumhurbaşkanı her gittiği yerde fiili mitingler düzenlerken, meslek örgütü genel kurullarının yasaklanması esasen salgınla mücadele için değil, siyasi iktidarın ihtiyaçları doğrultusunda alınmış bir karardır. Meslek örgütlerini kontrol altına almak ve işlevsizleştirmek için bugüne kadar çok sayıda keyfi düzenleme yapan iktidar, şimdi de salgınla mücadele adı altında kurullarımızın işleyişine müdahale etmek istiyor. Anayasal statüdeki meslek örgütlerinin demokratik seçim süreçlerine iktidar eliyle müdahale edilmesine izin vermeyeceğiz.

Bilindiği gibi, TMMOB’ye bağlı Odalarımızın genel kurul süreçleri tamamlanmış, 23-25 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz TMMOB Genel Kurulu ise İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve Yüksek Seçim Kurulu kararıyla ertelenmiştir. Yüzbinlerce mühendis, mimar ve şehir plancısının katılımıyla gerçekleştirilen Oda Genel Kurullarımızda açığa çıkan demokratik iradenin gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. TMMOB Genel Kurulu toplanıncaya kadar, Oda Genel Kurullarımızda açığa çıkan örgüt iradesini fiilen işleterek, Birliğimizin Yönetim Kurulu faaliyetlerini mevcut Yönetim Kurulu ve Oda Genel Kurullarında TMMOB Yönetim Kurullarına seçilen 3 üyenin tamamının katılımıyla birlikte yürüteceğiz.

TMMOB olarak; dün olduğu gibi bundan sonra da iktidar baskılarına ve dayatmalarına asla boyun eğmeyeceğiz. Birlik çalışmalarımızı siyasi iktidarın keyfi kararlarına göre değil, bilim ve tekniğin gerekleri, ülke, halk ve meslektaşlarımızın yararları doğrultusunda sürdürmeye devam edeceğiz.

KARAR NO 614: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 24 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 16.00’da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

Bu çalışma programı Birlik çalışmalarının sekteye uğramaması için söz konusu Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda hazırlanarak 13 Kasım 2020 tarihli TMMOB Yönetim Kurulu toplantısında karar altına alınmıştır.

 

Dünyada Durum

Dünya, kapitalizmin Covid-19 salgınının acı toplumsal sonuçlarının ortaya serildiği büyük bir bunalım ve durgunluğa eşlik eden küresel bir istikrarsızlık döneminin içinden geçmektedir. İki kutuplu dünya sisteminin yıkılmasıyla birlikte tarihin sonu olarak adlandırılan neoliberal kapitalizm, kısa sürede eşitsizliğin büyüdüğü, krizlerin sıklaştığı ve savaşların arttığı bir dünya yaratmıştır. Covid-19 salgını ve sonrasında yaşananalar, neoliberal kapitalizmin sınırsız sömürü anlayışının bugün içinden geçtiğimiz küresel istikrarsızlığın temelini oluşturduğunu gün yüzüne çıkarmıştır. Neoliberalizmin küresel istikrar vadeden siyasal söylemi ve ekonomik istikrar vadeden söylemi başarısız olmuştur.

Büyük sorunlar geleceğimizi ve bugünümüzü tehdit etmektedir. Toplumsal gelişmeyi ifade etmeyen “büyüme” durmuş, kamu-özel sektör borçları tırmanmış, sanayi ve tarım gerilemiş, üretim ve talep düşmüş, iç ve dış ticaret hacmi daralmış, işsizlik ve yoksulluk artmış, doğa ve yaşam alanları büyük oranda yok edilmiş, iklim ve gıda krizleri olağanlaşmış, bölgesel ve küresel ölçekte savaşlar, büyük göç/mülteci hareketleri ve pandemi kabul edilen Covid-19 salgını patlak vermiştir.

Sosyal devlet anlayışının tümüyle tasfiye edilmiş olması, yıkımın geniş halk kesimlerine olan maliyetini daha da arttırmıştır. Sağlık ve sosyal güvenlik alanı, serbestleştirme ve özelleştirmelerle tasfiye edilmiş milyonlarca insanın hayatı  sermaye kesimlerinin insafına terk edilmiştir.

ABD ve diğer emperyalistler, ülkelerin egemenlik haklarını çiğnemekte ve işgalci paylaşım politikaları izlemektedir. Suriye, Libya, Yemen’de yaşandığı gibi etnik, dinsel ve mezhepsel farklılıklar kışkırtılmakta, işbirlikçi devletler ve şeriatçı organizasyonlar aracılığı ile milyonlarca insan katledilmektedir. ABD’nin önderliğinde yürütülen sınır ötesi operasyonlar ve bölgesel savaşlarla dünyanın pek çok coğrafyası kana bulanmıştır. Emperyalist güç odaklarının kışkırtmalarıyla 2010 yılından bu yana Ortadoğu’nun farklı bölgelerinde devam eden savaş, bir yandan cihatçı terör örgütlerinin güç ve yaygınlık kazanmasına neden olurken, diğer yandan da tüm dünya için büyük bir yıkıma neden olacak küresel çatışma riskini de giderek artırmaktadır.

Devletin ekonomik ilişkilerden çekilmesiyle ekonominin önündeki engellerin kalkacağı, bireysel hak ve özgürlüklerin genişleyeceği, toplumların şeffaflaşacağı, sınırsız dolaşım imkânının yaratılacağı iddialarıyla ortaya atılan neoliberalizm artık küresel ölçekte baskı ve şiddetle özdeşleşmiştir. Yeni küresel düzenin aktörleri giderek daha baskıcı, daha otokratik ve daha irrasyonel yönetimler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Savaş, sömürü, yoksulluk, salgınlar ve kitlesel göçler dünyanın dört bir yanını sarmışken kapitalizm de dünyanın dört bir yanında sorgulanmaktadır. Dünya genelinde gelir dağılımındaki adaletsizlikler ile kitlelere dayatılan tüketim kalıpları sorgulanmaya başlanmış, insanca yaşam ve başka bir dünya özlemi ütopya olmaktan çıkıp gerekçi bir çözüm olarak görülmeye başlanmıştır. 

 

Ülkemizde Durum

Ülkemiz dış politikada, emperyalizmin bölgedeki politikalarının maşası haline getirilmiştir. Dış politika, emperyalizm ile zaman zaman çelişkili görünse de temelde bağımlılık ilişkileri üzerinden şekillenen ve iktidarın sürekliliğini sağlamak adına iç politikayı dizayn etmeye yönelik militarist bir eksende belirlenmektedir. Siyasal iktidarın emperyalist güçler arası çelişkilerden kaynaklanan boşluklardan yararlanma adımları dışa bağımlılık halkalarına yenilerini eklemekte, ülkemizi hem dış politikada hem de ekonomik alanda on yıllar boyunca olumsuz etkileyecek bir sürecin içine çekmektedir.

2002 yılında iktidara gelen ve 18 yıldır tek başına iktidarda bulunan AKP, baskı, şiddet ve antidemokratik eğilimlerle özdeşleşen neoliberalizmin yeni döneminin bir aktörüdür. Bugün artık tek adam rejimine dönüşen AKP’nin 18 yıllık iktidar pratiğine bakıldığında neoliberalizmin dünya çapındaki eğilimleriyle bütünüyle özdeşleştiği açık biçimde görülmektedir.

Demokrasi ile bağdaşmayan kişi egemenliğine dayalı rejim değişikliği ülkemizi büyük bir çıkmazın içerisine sokmuştur. Cumhurbaşkanı kendi belirlediği yardımcıları ve bakanları eliyle, tek başına hazırladığı kararnameler aracılığıyla ülkeyi yönetmekte, kendi başına bütçeyi oluşturmakta ve idari yapıyı istediği biçimde TBMM denetimine tabi olmadan belirlemektedir. Böyle bir rejimin, demokrasi ile bağdaşması mümkün değildir.

18 yıl boyunca uygulanan neoliberal politikalar sonucunda eğitim-sağlık-sosyal güvenlik gibi kamusal hizmetler ticarileştirilmiş, kamuya ait fabrikalar, işletmeler, araziler özelleştirilmiş, sermayenin sınırsız sömürüsü önündeki tüm engeller kaldırılmış, emekçilerin tüm ekonomik, sosyal ve sendikal hakları budanmış, üretim ekonomisi yerine sıcak para akışına ve ranta dayalı bir ekonomi inşa edilmiştir. AKP iktidar dönemi boyunca elinde bulundurduğu tüm olanakları, yandaş şirketlerin büyümesi, kendine bağımlı bir sermaye yapısının oluşturulması için kullanmıştır.

Cumhuriyet dönemi ile hesaplaşma üzerine kurulu anlayış, kazanımlarımızı sırasıyla ve zamana yayılmış biçimde tasfiye etmektedir. Kamusal kaynak ve varlıklarımız sermaye çevreleri ve emperyalistlerce yağmalanmaktadır. Siyasal iktidar "büyük ve çılgın projelerin" peşinde koşarken yurttaşlarımız işsizlik, yoksulluk ve borç batağı içerisinde yok oluşa sürüklenmektedir. 

Laiklik, bilim, aydınlanma, demokrasi, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, bütün temel hak ve özgürlükler ayaklar altındadır. Kadın düşmanı politikalar taciz, tecavüz ve şiddetin dizginsiz bir biçimde artmasına yol açmıştır. Eğitim başta olmak üzere hâkim kılınan dinselleşme süreci, gericiliği güncel yaşamın tehdit edici bir unsuru haline getirmiştir. Kadına ve çocuğa yönelen şiddet ve taciz vakaları, normal hayatın olağan bir parçası gibi sunulmaktadır. 

Covid-19 salgını, neoliberalizmin emek ve doğa düşmanı yüzünü ortaya çıkarmıştır. Sosyal devletin tasfiyesi, kamusal sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi salgın döneminde yurttaşlarımızın hayatlarına mal olan acı faturanın büyümesine neden olmuştur. Covid-19 salgını döneminde iş hukuku, emeğin hakları ve çalışma yaşamı, işçi sağlığı ve iş güvenliği üzerindeki baskı artmıştır. "Fırsat ortamı" ücretsiz izin, kısa çalışma, çağrı üzerine çalışma, uzaktan çalışma vb. yöntemlerle sermayeye yeni olanaklar sunulmaktadır. Ücretler düşürülmekte, esnek, güvencesiz ağır çalışma biçimleri yaygınlaşmaktadır. Çalışma ortamları adeta esir kamplarına dönüştürülmüştür. Hayati risk yaratan koşullarda üretimin zorla devam ettirilmesi, sömürü düzeninin ve ülkemizdeki iktidarın acımasız sınıfsal karakterini bir kez daha ortaya koymuştur. 

Medya ve iletişim aygıtlarının tek sesli hale getirilmesi, salgın döneminin büyük olumsuzluklarını siyasal iktidarın başarı hikayesine çevirmiş durumdadır. Sağlık Bakanlığının salgınla mücadele adı altında “ulusal çıkar” adına gerçek verilerin kamuoyundan gizlendiği, yanlış bilgilerin sunulduğu ortaya çıkmıştır. Siyasi şov adına yurttaşlarımızın hayatına neden olan salgının gerçek boyutları gizlenmiş, gerekli adımların atılması engellenmiştir. Salgın sürecinin koşulları siyasal iktidar tarafından bir fırsat olarak kullanılmıştır. Emekçiler ve yoksullar salgının insafına terkedilmiş ve tepki gösterme ve hak arama kanalları bütünüyle kapatılmıştır. Covid-19 salgını bahanesi ile toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı yasaklanmış, Cumhurbaşkanı şehir şehir gezerek miting yaparken işçilerin ve emekçilerin kendilerini ifade etmesi engellenmiştir.

 

Ülkemizdeki Gelişmelerin Mesleğimize ve Örgütümüze Yansımaları

Türkiye, kalkınma, planlama, üretim, sanayi, tarım, enerji, maden, gıda, su, kent, yapı/imar, çevre, bilişim politikalarının dinamik gücü olması gereken mühendislik, mimarlık, şehir planlama disiplinlerinin tasfiye edilmek istendiği; bilimsel bilginin, aydınlanmanın, bilim ve tekniğin önermelerinin yerine piyasanın ve gericiliğin insan düşmanı politikalarının egemen olduğu bir ülke haline gelmiştir.

Ülkemizde egemen olan sermaye birikim politikaları, yoğun emek sömürüsü yanı sıra kentsel-kırsal, kültürel, doğal varlıkların el değiştirmesi üzerinden arazi, mülkiyet ve imar politikalarının rant esaslı olarak belirlenmesine dayanmaktadır. Sanayisizleşmeye, tarımsal üretimin tahribine; tarihi-kültürel varlıkların, doğal kaynakların, orman arazilerinin, kamu ve halka ait arazi ve mülklerin yağmalanmasına, rant eksenli kentsel dönüşüme, çevre tahribatına, ekolojik dengenin bozulmasına, bütün kamusal birikimin özelleştirilmesine karşı çıkan mücadeleci meslek örgütlerinin etkisizleştirilmek istenmesi söz konusudur. TMMOB de bu kapsamda anayasal, özerk ve yerinden yönetime dayalı geleneksel yapısından uzaklaştırılmak; birimlerimizin piyasaya tabi olacağı bir işleyiş egemen kılınmak istenmektedir. Mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetlerinin rant politikalarına hizmet edecek şekilde taşeronlaştırılmasına çalışılmaktadır.

İktidarın ekonomi politikaları, meslek alanlarımızı, mühendislik-mimarlık-şehir planlama hizmet ve uygulamaları ile mevzuatımızı doğrudan ve dolaylı biçimlerde etkilemektedir. Bilim ve teknoloji, sanayileşme, kalkınma, kentleşme ve tarımdaki gelişmenin, kısaca bütün toplumsal yaşam ve temel sektörlerin ana güçlerinden olan mühendislik, mimarlık, şehir planlaması, eğitimden uygulamaya dek neoliberal bir dönüşüm sürecine tabi tutulmuştur.

Gelişmiş kapitalist ülkeler lehine sanayide küresel rekabeti ön plana çıkaran yöntem ve modeller sonucu, kârın azamileştirilmesi, ücretlerin düşürülmesi, işgücü istihdamının azaltılması ve buna paralel olarak mühendisliğin işlev ve iradesi minimize edilmektedir. Bu politikalarla sanayide ve kamuda nitelikli personel yetersizliği yaygınlaşmaktadır.

Üyelerimiz; işsizlik, meslek dışı işlerde çalışma, düşük ücret, iş güvencesinin olmaması, esnek çalışma, SGK primlerinin düşük ücretler üzerinden ödenmesi, kadın mühendis, mimar ve şehir plancılarında cinsiyete göre ücret ve iş pozisyonu farklılığı, mesleki yetersizlik sorunları, siyasi baskı ile kadro atamaları, kamuda tayin ve sürgünler, fazla mesailerde ücret verilmemesi, fazla çalıştırma, sosyal hak ihlalleri ve özlük haklarıyla ilgili bir dizi sorunla karşı karşıyadır.

Gerçekleşen neoliberal dönüşümün görünür ürünleri, sonuçları, bizim en temel yaklaşımlarımızdan birini, meslek-meslektaş sorunları ile halk ve ülke sorunları arasında sıkı bağlar bulunduğu yönündeki görüşümüzü doğrulamıştır. Söz konusu toplumsal, ekonomik, ideolojik, kültürel, siyasi dönüşümler ile TMMOB’nin dönüştürülmesi arasındaki yapısallık bugün daha net bir şekilde görünür olmuştur.

Salgın döneminin yarattığı ortamı fırsat bilen siyasal iktidar bu süreçte meslek kuruluşlarının kanunlarına müdahale etmekten geri durmamış ve Barolar Birliği’nin ilgili kanununu TBMM’deki çoğunluğuna dayanarak değiştirmiştir. Bir ilde birden fazla baro kurulmasını sağlayan Avukatlık Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 15 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Aynı süreçte TMMOB Kanunu değişikliği de iktidara yakın basın yayın organlarınca gündeme getirilmiş, çeşitli taslaklar hazırlanmış, söz konusu girişim tepkiler ve TBMM çalışma takviminin tamamlanması nedeniyle geçici olarak rafa kaldırılmıştır. TBMM’nin Ekim ayı itibari ile çalışmalarına başlaması ile emek ve doğa düşmanı yasa değişiklikleri yeniden gündeme gelmiştir. Cumhurbaşkanı, 14 Ekim 2020 tarihli AKP grup toplantısında, Türk Tabipleri Birliği adını telaffuz ederek kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kanunlarında değişiklik yapılacağını ifade etmiştir. Yandaş basın ve bazı çevrelerce Birliğimiz ile ilgili çeşitli haberler ve yazılar yayımlanmış ve Bütçe görüşmeleri ardından TBMM gündemine sunulacak şekilde yasa değişikliği hazırlığı içerisine girildiği belirtilmiştir.

TMMOB Yasası’nda yapılmak istenen değişiklikler,  son yıllarda hazırlanan taslaklarda da görüldüğü üzere, neoliberal dönüşüm sürecinin programatik bir uzantısı olmasının yanısıra iktidarın rant talanının önünde oluşturduğu engelin bertaraf edilmesini amaçlamaktadır. TMMOB’nin mesleki demokratik kitle örgütü, kamu kurumu niteliğindeki özerk meslek kuruluşu olma niteliğini tasfiye edilmek istenmektedir. Kamu yararının ortadan kaldırılması, örgütümüzün parçalanması, etkisiz, yetkisiz bir kurum haline getirilmesini amaçlayan girişimler bugün iktidarı rahatsız eden bütün meslek birliklerinin yasalarını değiştirme girişimiyle birleştirilmiş görünmektedir.

Bu girişimlere karşı mücadele, önümüzdeki dönemde en temel görevlerimiz arasında yer alacaktır. İktidarların tasarruflarını kamusal-toplumsal-mesleki yarar süzgecinden geçiren, mesleki-bilimsel-teknik doğrulara dayanarak ülkenin en karanlık dönemlerinde bile gerçekleri açıklamaktan geri durmayan TMMOB, Anayasa’nın ilgili amir hükümleri, hukuk ve örgütlü üyelerinden aldığı güçle ülke, kamu, halk, meslek yararlarını bütünlük içinde savunmaya devam ederek yasa değişikliğine karşı, Birliğimiz ve Odalarımız olarak tam bir bütünlük içerisinde mücadele edecek, diğer meslek birlikleriyle mümkün olan azami ortak tavrı alacaktır.

TMMOB, AKP iktidarının Birlik ve Odalar üzerinde hakimiyet ve tahakküm kurmak üzere yaptığı tüm düzenlemelerin geri alınması, yeni girişimlerin teşhiri; Birlik ve Odaların özerk ve bağımsız yapılarının güçlendirilmesi; kamu-toplum yararı, kamusal hizmet, kamusal denetim için mücadeleye kararlılıkla devam edecektir.

TMMOB, ertelenen 46. Olağan Genel Kurulu dolayısı ile oluşan boşluğa düşmeden faaliyetlerini, ülke, halk, meslek, meslektaş sorunları ile genel olarak siyaset arasındaki ilişki bütünlüğünü gözeterek yürütecektir.

TMMOB çalışmalarını, 1970’lerde Teoman Öztürk ve arkadaşlarının elbirliği ile yarattıkları anti-emperyalist, demokratik, halkçı, toplumcu gelenek ile Birliğimizin sonraki ve yakın dönemlerde geliştirdiği bütün değerlerin ifadesi olan demokratik mevziimizin çıkarları, örgüt iradesinin yol göstericiliğinde yürütecektir.

TMMOB çalışmalarını, dünyanın, ülkemizin, insanımızın, mesleklerimizin ve meslek örgütlerimizin içinde bulunduğu yeni koşullarda; kamu kurumu niteliğinde kamusal hizmet ve denetim işlevli özerk bir meslek kuruluşuna, mesleki demokratik bir kitle örgütüne düşen mesleki-toplumsal görevlerin büyüklüğü ve sorumluluklarının bilincinde olarak sürdürecek ve aşağıdaki alanlarda çalışmalar yaparak mühendislerin, mimarların şehir plancıların mücadelesini yükseltecektir.

 

2. TEMEL İLKELERİMİZ ve ÇALIŞMA ANLAYIŞIMIZ

TMMOB ve bağlı Odaları;

Mesleki demokratik kitle örgütüdür. Demokrat ve yurtsever karakterdedir. Emekten ve halktan yanadır. Anti-emperyalisttir. Yeni Dünya Düzeni teorilerinin, ırkçılığın ve gericiliğin karşısındadır. Siyasetin dar anlamını aşar, yaşamın her olayını siyasetle ilişkili görür. Barıştan yanadır. İnsan hakları ihlallerine karşıdır, insanlık onurunun korunmasından yanadır. Örgütsel bağımsızlığını her koşulda korur, gücünü sadece üyesinden ve bilimsel çalışmalardan alır. Meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağını kabul eder. Politikanın oluşturulmasında ve uygulanmasında demokratik merkeziyetçi yöntemleri uygular. Karar alma süreçlerinde demokratik ve katılımcıdır. Bağlı Odaları ile birlikte mühendis, mimar ve şehir plancılarının meslek alanlarını düzenler, üyesinin ve halkın çıkarlarını korur. Sanayileşme ve demokratikleşme alanlarında durum tespitleri yapar, politikalar ve çözüm önerileri üretir. Ülkenin demokratikleşmesi için çaba sarf eder. Kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar içinde tartışmasız yer alır. Demokratik Kitle Örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile ilkeli ve demokratik işbirliği içerisindedir.

TMMOB ve bağlı Odaları;

Toplumdan soyutlanmış seçkin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü değil, aksine toplumun içinde yer alan, onun bir parçası olarak toplumla etkileşim içinde bulunan, temsili demokrasi alanının daraltılması ve biçimsel uygulamalar yerine, birlikte düşünme, birlikte üretme ve birlikte yönetme mekanizmalarını güçlendirici çabalara yönelen; rant gruplarının otoriter, sınanamayan, hesap vermeyen yönetimlerinin aksine, örgüt içi demokrasisi güçlendirilmiş, seçim dışında da katılım mekanizmalarını yaşama geçiren; profesyonellerin ve uzmanların örgütü anlayışını reddeden, aksine kitle örgütü niteliği ile organlarına dayalı çalışmayı yürüten; siyaset dışı kalma anlayışlarının tam tersine; her koşulda ve her zaman siyaset yapan, siyasetin dar tanımını aşan anlayışları yapıya egemen kılan; üye ile ilişkilerini, devlet ve egemen kesimlerle olan ilişkilerinin önüne koyan, resmi otorite ile her türlü diyaloga ve işbirliğine açık ama işbirlikçi yaklaşımların dışında kalan; örgüt işlevinin deforme edilmesi anlamındaki hizmet üretimini reddeden, aksine üyelerinin hizmetlerinin niteliğini yükseltecek düzenlemeler yapan, norm ve standartları oluşturan ve bunların gelişimine hizmet edecek şekilde denetleyen; egemen kesim ve egemen kesim söylemleri ile ters düşmeme anlayışlarını reddeden; aksine, üyesinin söz ve kararlarda yetki sahibi olmasını sağlayan, kamu hiyerarşisi içinde yer edinme ve örgüt etkinliklerini buna bağlama anlayışlarının yerine, örgütün kamuoyu önünde saygın yerini korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen, örgüt etkinliklerini kendi iç dinamikleri ve kendi kararları ile belirleyen; meslek örgütü kavramını, demokratik kitle örgütü özelliğinin önüne çıkartarak, meslekçi eğilimleri güçlendiren anlayışların aksine, mesleki-demokratik kitle örgütü anlayışlarını yaşama geçiren; her türlü yapılanma ve örgütle olan ilişkisinde, anlamsız hiyerarşik eşitlik anlayışları yerine, ilişkilerinde bu yapıların toplum içindeki işlevselliklerini ölçü olarak alan; hiçbir üyesinin sorununu dışlamayan, ancak üyesinin büyük çoğunluğunu oluşturan ücretli çalışan mühendis, mimarlar ve şehir plancılarının konumları gereği, ücretli çalışan kesimlerle ve onların örgütleri ile ilişkilerini güçlü hale getiren; örgütün uluslararası ilişkilerini güçlendiren; dünyayı, ülkeyi ve yaşamı tanıyan, anlayan ve ona göre politikalar üreterek yaşama geçiren bir çalışma anlayışı içerisindedir.

 

3. ETKİNLİKLER:

Gerçekleştirilecek etkinliklerin düzenleme kurulları ilgili Oda yöneticilerinden oluşturulacaktır. Düzenleme kurulunda yer alan yönetim kurulu üyesi TMMOB Yönetim Kurulu’na karşı sorumluluk üstlenecektir. Sekretaryası Odalara verilen etkinlikler, "TMMOB Adına Sekretaryası Odalar Tarafından Yürütülen Kongre, Kurultay ve Sempozyum Düzenleme Yönetmeliği" çerçevesinde yürütülecektir. Her etkinliğin sonucunda ortaya konulacak sonuç bildirisi kamuoyu bilgisine sunulacaktır. Dönem içerisinde gerekli görüldüğü durumlarda başkaca etkinliklerin yapılması da gündeme alınabilecektir.

 • 11 Temmuz Teoman Öztürk’ü Anma Etkinlikleri
 • 19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü (İKK’lar aracılığı ile)
 • Mühendislik-Mimarlık Haftası (İKK’lar aracılığı ile)
 • 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü (İKK’lar aracılığı ile)
 • Kent Sempozyumları (İKK’lar aracılığı ile)
 • TMMOB Enerji Sempozyumu (Sekretarya: Elektrik Mühendisleri Odası)
 • TMMOB Sanayi Kongresi (Sekretarya: Makina Mühendisleri Odası)
 • TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi (Sekretarya: Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası)
 • TMMOB Dünya Gıda Günü Sempozyumu (Düzenleme: Gıda Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası)
 • TMMOB Kadın Kurultayı (Düzenleme: TMMOB Kadın Çalışma Grubu)
 • TMMOB Kadın Sempozyumu (Düzenleme: TMMOB Kadın Çalışma Grubu)
 • TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Kurultayı, (Düzenleme: TMMOB Yönetim Kurulu)
 • Büyük ölçekli projelerin değerlendirilmesi Çalıştayı, (Düzenleme: TMMOB Yönetim Kurulu)
 • Varlık Fonu Çalıştayı, (Düzenleme: TMMOB Yönetim Kurulu)
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Önemi Çalıştayı, (Düzenleme: TMMOB Yönetim Kurulu)
 • Covid-19 Salgını ve Meslek Alanlarımıza Etkisi Çalıştayı, (Düzenleme: TMMOB Yönetim Kurulu)
 • Maske ve Dezenfektan Üretiminde Mevcut Durum Çalıştayı, (Düzenleme: TMMOB Yönetim Kurulu)
 • TMMOB Tarihi Söyleşileri, (Düzenleme: TMMOB Yönetim Kurulu)
 • Kente Karşı İşlenen Suçlar Çalıştayı, (Düzenleme: TMMOB Yönetim Kurulu)
 • Cumhuriyetin 100. Yılına Doğru Meslek Alanlarımız Sempozyumu, (Düzenleme: TMMOB Yönetim Kurulu)
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uygulamaları Çalıştayı, (Düzenleme: TMMOB Yönetim Kurulu)
 • Sosyal Medya Çalıştayı, (Düzenleme: TMMOB Yönetim Kurulu),
 • Kooperatifçilik Çalıştayı, (Düzenleme: TMMOB Yönetim Kurulu)
 • Deprem ve Kentsel Dönüşüm Çalıştayı, (Düzenleme: TMMOB Yönetim Kurulu)
 • Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı Çalıştayı, (Düzenleme: TMMOB Yönetim Kurulu)
 • Doğa ve Yaşam Alanlarımızdaki Yıkım ve Mücadele Sempozyumu, (Düzenleme: TMMOB Yönetim Kurulu)
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi, (Düzenleme: TMMOB Yönetim Kurulu)
 • Mekansal İlişkiler ve Planlama Süreçleri Sempozyumu, (Düzenleme: Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası, İçmimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası)

 

4. ÇALIŞMA GRUPLARI

45. Dönem mevcut çalışma grupları devam edecek ve ihtiyaç duyulan konulara ilişkin yeni çalışma grupları oluşturulacaktır.

Çalışma gruplarının oluşumunda konuyla ilgili odaların temsilcileri, odalarınca bir asıl bir yedek üye şeklinde belirlenecektir. Toplantılara katılamayan asıl üyelerin yerine, yedek üyelerin katılımı odalarınca sağlanacaktır. Odalarca önerilecek çalışma grubu üyelerinin daha önce TMMOB ve/veya oda organlarında görev almış olmaları zorunludur. Ataması yapılan çalışma grubunun üyeleri, yapacağı ilk toplantıda kendi arasından bir başkan seçerek çalışmalarını sürdürecektir. Çalışma gruplarına TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri katılacaktır. Her çalışma grubu öncelikle çalışma programını TMMOB Yönetim Kurulu onayına sunacaktır. Çalışma gruplarının sekreterlik hizmetleri TMMOB Genel Sekreterliği tarafından yürütülecektir.

1. Çalışma İzinleri İzleme Komisyonu:

TMMOB Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma İzni ve Geçici Üyelik Müracaatlarının Değerlendirilmesinde Yapılacak İş ve İşlemler ile Değerlendirmede Usul Esas ve Koşulları Hakkında Yönetmelik gereği yapılacak çalışmaların yürütülmesi (Yönetmelik gereği ve yönetmelikte belirlenen şekli ile oluşturulacaktır).

2. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu:

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda TMMOB politikalarının belirlenmesi/geliştirilmesi, bu alanda hazırlanan kanun, tüzük, yönetmeliklerin takip edilmesi, görüş ve öneri oluşturulması, işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik eğitim programlarının hazırlanması, uygulamaya konulması, Eğitim ve Risk Belirleme Komisyonlarına katılacak TMMOB temsilcisinin yönlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması, iş güvenliği uzmanlarının gerek mevzuattan gerek çalışma yaşamındaki kuralsızlık, esneklik ve güvencesizlik kaynaklı hızla büyüyen sorunlarına ilişkin çalışma yapılması (Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır).

3. Gıda Politikaları ve Gıda Egemenliği Çalışma Grubu:

Gıda politikaları ve gıda egemenliği konusunda güncel gelişmelere bağlı görüş oluşturulması, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılacak yönetmelikler üzerine çalışma yapılması, gıda güvenliği anlayışının yerleştirilmesi, bilimselliğin sağlanması, mevcut aksayan denetim ve üretim sisteminde konu ile ilgili eğitim almış mühendislerin katkılarının artırılması, konu ile ilgili olarak odalar arası işbirliğinin geliştirilmesi (Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odalarının temsilcilerinden oluşturulacaktır).

4. LPG Çalışma Grubu:

5307 sayılı LPG Piyasası Kanunu’na göre LPG piyasasında görev yapan personele verilecek ülke genelindeki eğitim ve uygulamalarda birlikteliğin sağlanması ve yaşanacak sorunların hızlıca çözümlenebilmesi (Çevre, Kimya, Makina ve Petrol Mühendisleri Odalarının ve katılmak isteyen Odaların temsilcilerinden oluşturulacaktır).

5. Bilirkişilik Çalışma Grubu:

Üyelerimizce yapılan bilirkişiliklerin geliştirilmesi ve 5 Mayıs 2005 tarihli ve 25806 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliği ve gündemde olan yasa tasarı üzerine çalışma yapılması (Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır).

6. Kadın Çalışma Grubu:

Kadına cinsiyetinden kaynaklı olarak uygulanan her türlü olumsuz davranış ve politikalara karşı mücadele yöntemlerini tanımlama ve görüş oluşturma, Kadın Kurultayı düzenlenmesi (Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır).

7. Yapı Denetimi Çalışma Grubu:

Yapı denetimi ile ilgili yasa ve yönetmelikler ile ilgili çalışma yapılması, konu ile ilgili TMMOB görüşlerinin oluşturulması/geliştirilmesi, yapı denetimi şirketlerinin TMMOB mesleki denetimine tabi olmalarının mekanizmalarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılması, (İlgili Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır).

8. Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu:

Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunları ve çözüm önerileri konusunda taleplerin oluşturulması, rapor, açıklama metin taslakları hazırlanması, yürütülecek çalışmaların programının hazırlanması. (Kamu çalışanı Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır).

9. Ücretli-İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu:

TMMOB’nin ücretli, işsiz üyelerinin sorunlarını araştırmak, ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları asgari ücretinin uygulanmasına ilişkin kampanya ve hak kayıplarına yönelik yapılacak çalışmalar konusunda program hazırlamak. (Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır)

10. Emekli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu:

Emekli mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunları ve çözüm önerileri konusunda rapor, açıklama metin taslakları gibi belgeler ile yapılacak çalışmalar konusunda program hazırlamak. (Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır)

11. Engelli Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu:

Engelli mühendis, mimar, şehir plancılarının sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin TMMOB görüşü oluşturulması. (Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır).

12. Mesleki Denetim Çalışma Grubu:

2013’de yayımlanan TMMOB Mesleki Denetim Raporunun geliştirilmesi, mesleki denetimin tüm odalarca ortaklaştırılmasına ve içselleştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi. (Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır).

13.TMMOB Enerji Çalışma Grubu:

Enerji kaynakları, enerjinin temini, kullanımı, özelleştirme süreçleri, yasal süreçleri ve mevzuatı konularında her türlü çalışmanın yapılması, belge ve bilgilerin toplanması ve yayımlanması, “TMMOB Enerji Raporu”nun geliştirilmesi, konu ile ilgili merkezi ve bölgesel toplantıların düzenlenmesi, panel/seminer/açık oturum/konferans vb. etkinliklerinin düzenlenmesi. (Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır)

14. Mevzuat İzleme Komisyonu

Meslek uygulama alanlarımız ve meslektaşlarımızla ilgili mevzuatların izlenmesi ve görüş oluşturulması, TMMOB mevzuatının değiştirilmesi girişimleri konusunda diğer akademik meslek birlikleri ile ortak çalışmalar. (Oda temsilcilerinden istenecektir).

15. KHK ile İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalışma Grubu

OHAL ilanı ardından yayımlanan KHK’lar ile ihraç edilen meslektaşlarımızın yaşadığı sorunların raporlaştırılması, TMMOB bünyesinde bulunan ihraç verilerinin güncellenmesi, mücadele programı oluşturmak. (Öncelikli olarak ihraç edilmiş olan Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır)

16. Oda Aidat Uygulamaları Komisyonu

Altı ay içerisinde Odaların üye aidat uygulamalarının ortaklaşması konusunda Oda Sekreterleri, Oda Hukuk Müşavirlerinin görüşlerini de alarak rapor hazırlayarak Yönetim Kurulu’na sunmak. (Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır)

17. Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi Komisyonu:

TMMOB Yürütme Kurulundan bir üyenin başkanlığında, TMMOB Genel Sekreteri ve komisyonda yer almak isteyen Odaların Oda Yönetim Kurullarından birer üyeden oluşur.

18. Mühendislik Unvanı, Denklik ve Yeterlilik Çalışma Gurubu

YÖK tarafından karmaşık hale getirilmiş bulunan mühendislik unvanı, denklik ve yeterlilik konusunda TMMOB raporu hazırlanması. (Mühendis Odaları temsilcilerinden oluşturulacaktır).

19. Doğa ve Çevre Sorunları Çalışma Grubu

Türkiye coğrafyasında uygulamaya konulan madencilik faaliyetleri, kimya-metalürjik tesisler, HES, RES, nükleer enerji santralleri, baraj, termik santral, çimento tesisleri, atık yakma tesisleri, enerji tesisleri, dere yataklarına, kıyı kenarlarına, ormanlara müdahale gibi projelerden kaynaklı olası çevre sorunlarının tespiti, toplumun konu ile bilgilendirilmesine yönelik raporların hazırlanması, olası dava süreçleri için teknik dosyaların hazırlanması.

Öncelikle ülke gündeminde önemli yer tutan Ordu Fatsa, Afyon Emirdağ ve Erzincan İliç’de hazırlığı yapılan yada yürütülen altın madenciliği faaliyetlerinin çevresel etkilerinin raporlanması hedeflenecek, gerektiğinde bu konular ile ilgili uzman üyelerin katılımıyla alt komisyonlar oluşturulacaktır. (Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır).

20. Nükleer Güç Santrali İzleme Komisyonu:

Mersin’de yapımına başlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi ile Sinop’ta yapılması planlanan Sinop Nükleer Güç Santrali projesi süreçlerini takip ederek görüşü oluşturmak ve hukuksal süreçler için ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmak. (TMMOB Yönetim Kurulunun belirlediği isimlerden oluşturulacaktır)

21. Tunceli Munzur Gözeleri Raporu Komisyonu:

Tunceli ili, Ovacık ilçesinde yer alan, Munzur Vadisi Milli Parkı'nın oluşumunun önemli parçası ve Munzur akarsuyunun kaynağı olan, 1. Derece Doğal Sit Alanı statüsündeki Munzur Gözelerine yapılmak istenen peyzaj projesi yapım süreci ve neden olduğu/olacağı sonuçlara ilişkin rapor hazırlamak. (Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır)

22. Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği Komisyonu:

Yönetmelik çalışması yapmak ve TMMOB görüşü oluşturmak. (ilgili Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır)

23. İmar Affı Komisyonu:

İmar affı konusunda TMMOB görüşü oluşturmak ve rapor hazırlamak. (Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır)

24. Jeotermal Enerji Santrallerinin Büyük Menderes Havzasına Çevresel Etkileri Raporu Komisyonu:

Büyük Menderes havzasında yapılması planlanan ve yapımı tamamlanmış olan jeotermal enerji santrallerinin neden olduğu etkilerinin raporlanması ve görüşü oluşturmak. (TMMOB Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile oluşturulacaktır)

25. Kanal İstanbul Raporu Çalışma Grubu:

Kanal İstanbul projesi ve bağlı değişikliklerin takip edilmesi, görüş oluşturulması ve hukuksal işlemler için gerekli çalışmaların yapılması. (Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır)

26. Maske ve Dezenfektan Üretiminde Mevcut Durum Çalışma Grubu:

Covid-19 salgını dolayısı ile günlük hayatta kullanılması yasa yada tedbirler gereği zorunlu olan maske ve dezenfaktanların üretim ve kullanım süreçlerine ilişkin görüş ve rapor hazırlamak. (Tekstil Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası temsilcilerinden oluşturulacaktır)

27. Büyük-Mega Projelerin Süreçleri ve Sonuçlarının Takibi Çalışma Grubu:

Ülke ekonomisine, topluma, mesleklerimize ve meslek alanlarımıza yönelik büyük etkileri olan İstanbul 3. Köprü, Kanal İstanbul, havalimanları gibi hazine garantili projelerin gündeme getirildikleri andan itibaren bütün süreçlerinin ve yarattıkları sonuçların raporlanması ve takip edilmesi. (Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır)

28. Türkiye Varlık Fonu Çalışma Grubu:

Kamu işletmeleri ve varlıklarının tamamının yada parçalı hisselerinin devredildiği Türkiye Varlık Fonunun kuruluş, çalışma ve faaliyetlerinin ve sonuçlarının raporlanması ve takip edilmesi. (Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır)

29. Uzaktan Meslek İçi Eğitim ve Ölçümleme Çalışma Grubu:

Birliğimize bağlı Odalarca verilen meslek içi eğitimlerin Covid-19 sürecinde izlediği seyir ve gidişatının değerlendirilmesi ve görüş oluşturulması. (Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır)

30. Uzaktan Mühendislik Eğitimi ve Akreditasyonu Çalışma Grubu:

Covid-19 salgını dolayısı ile eğitimde yaşanan mevcut durum ve uzaktan eğitimin mühendislik, mimarlık ve şehir planlama eğitimine etkilerini ve sonuçlarını değerlendirmek ve görüş oluşturmak. (Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır)

31. Sanayi Çalışma Grubu:

Ülke sanayimizin durumunun tespit edilmesi, görüş oluşturulması ve rapor hazırlanması. (Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır)

32. Biyosidal Çalışma Grubu:

Odalarımızca verilen Biyosidal eğitimi ve uygulamalarında birlikteliğin sağlanması ve yaşanacak sorunların çözümünün sağlanması. (Çevre, Kimya, Ziraat ve Gıda Mühendisleri Odalarının temsilcilerinden oluşturulacaktır)

33. Doğa Kaynaklı Afetler Çalışma Grubu:

Deprem, tsunami, volkan patlaması, heyelan, sel, çığ ve fırtına gibi doğal olayların yanlış politika ve uygulamalar sonucu can ve mal kaybına sebep olduğu “doğa kaynaklı afetlerin” değerlendirilmesine yönelik görüş oluşturulması, afetlerin oluşmasının nedenleri ve alınması muhtemel önlemlerin yanı sıra afet anında ve sonrasında oluşturulacak yönetim ve dayanışma mekanizmaları konusunda rapor ve takip çalışmalarının yapılması. (Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır)

 

5. ÖRGÜT İÇİ TOPLANTILARI:

Dönem içerisinde aşağıda tanımlanan toplantıların yapılması sağlanacak, katılımların tam olmasına özen gösterilecektir.

TMMOB Danışma Kurulu: TMMOB Genel Kurulundan sonraki en önemli Birlik Organı olarak düşünülen Danışma Kurulu toplantıları yılda iki kez gerçekleştirilecektir. Danışma Kurulu toplantılarının yanı sıra gerekli görülen konular üzerine, Bölgesel Danışma Kurulları da dönem içerisinde gerçekleştirilecektir.

TMMOB Yönetim Kurulu ile İKK Sekreterleri: Her İKK ile dönem içerisinde en az bir kere bir araya gelinecektir.

TMMOB Yönetim Kurulu ile Odaların Yönetim Kurulu Başkanları: TMMOB Yönetim Kurulu ile Odalarımızın Yönetim Kurulu Başkanları gerekli durumlarda toplanacaktır. Birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme ilkesinin yaşama geçirilmesinde önemli bir araç olduğu bilinen bu toplantıların bilgilendirme ve değerlendirme dışındaki gündemi, katılımcılarla birlikte belirlenecektir.

TMMOB Genel Sekreteri ile Oda Yazman (Sekreter) Üyeleri: Olağanüstü veya gereklilik durumları dışında dönem içerisinde iki kez toplanması sağlanacaktır.

TMMOB Saymanı ile Oda Saymanları: Olağanüstü veya gereklilik durumları dışında dönem içerisinde iki kez toplanması sağlanacaktır.

TMMOB Denetleme Kurulu ile Oda Denetleme Kurulu Üyeleri: Dönem içerisinde TMMOB Denetleme Kurulu ile Oda Denetleme Kurulları Üyeleri ortak toplantısı yapılacaktır.

TMMOB Yüksek Onur Kurulu ile Oda Onur Kurulları Üyeleri: Dönem içerisinde TMMOB Yüksek Onur Kurulu ile Oda Onur Kurulları Üyeleri ortak toplantısı yapılacaktır.

 

6. TEMSİL EDİLECEĞİMİZ PLATFORMLAR VE KURULUŞLAR:

Dönem içerisinde aşağıda tanımlanan kurum ve kuruluşlarda önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de TMMOB temsil edilecektir. Temsil edildiği platform, kurum ve kuruluşlar ile ilişkiler ve mevcut durumlar örgüt içine ve kamuoyuna duyurulacaktır.

 • Avrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri Federasyonu (FEANİ)
 • Dünya Mühendislik Örgütleri Federasyonu (WFEO)
 • Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Mühendislik Birlikleri Organizasyonu (COPISEE) 
 • Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK)
 • Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (MAK)
 • Tüketici Konseyi 
 • Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Danışma Kurulu
 • Türk Loydu Genel Kurulu
 • Türk Tasarım Danışma Konseyi
 • Kalite ve Çevre Kurulu
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Yüksek Danışma Kurulu
 • Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
 • Sürdürülebilir Yeşil Binalar ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik’te Belirlenen Daimi Komite
 • Bilirkişilik Danışma Kurulu
 • Mesleki Yeterli Kurumu Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi İstişare Meclisi
 • Raylı Sistemler Sanayi Teknik Komitesi (RAY-TEK)

 

7. MALİ DURUM:

TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilemediği için TMMOB 45. Dönem Bütçesi üzerinden ilgili TMMOB yönetmeliklerinin tanıdığı sınırlar içerisinde bütçe kullanılacaktır. Bütçe Mart 2020 itibarı ile kapandığı için Denetleme Kurulu ile birlikte geçen 6 aylık ve önümüzdeki 6 aylık döneme ilişkin geçici gelir gider bütçesi hazırlanacak; gelirler oda nakit aktarımlarından gerçekleşecek ve odalar ile mahsuplaşma Genel Kuruldan sonra yapılacak.

Odalarımızın bu bütçenin gerçekleşmesi için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerine inanıyoruz.