TMMOB BİLİRKİŞİLİK ALANINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ RAPORU

Sunuş

Belirli uzmanlık alanlarına ilişkin özel ya da teknik bilgi gerektiren konularda mesleki bilgi, birikim ve deneyimleri ışığında görüşüne başvurulan tarafsız kişiler “bilirkişi” olarak adlandırılır. Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı gibi insanların toplumsal yaşamını konu edinen uzmanlık alanlarında bilirkişilik önemli bir sorumluluk taşımaktadır.

1980’li yıllardan itibaren ülkemizde uygulanan neoliberal politikalara paralel olarak yaşanan mesleki ve hukuki yozlaşmanın, hukukumuzda önemli bir yeri olan bilirkişilik müessesesinin güvenilirliğini tehdit eder boyutlara getirmesi, Birliğimizin bu alanda sistematik çalışmalar yapmasını ihtiyaç haline getirmiştir. Bu doğrultuda 2004 yılında gerçekleştirilen TMMOB 38. Genel Kurulu’nda Bilirkişilik alanının evrensel geçerliliği olan bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda düzenlenmesi kararı alınmıştır. Bu karar uyarınca yürütülen çalışmalar sonucunda 2005 yılında TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliği yayınlanmıştır.

Ülkemizde bilirkişiliğin kendine ait bir yasal çerçeve kazanması ise çok daha yakın bir zamanda olmuştur. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu 24 Kasım 2016 tarihinde, yasanın uygulama ilkelerine ilişkin Bilirkişilik Uygulama Yönetmeliği ise 03.06.2017 tarihinde de Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Elinizde bulunan bu çalışma Bilirkişilik alanına ilişkin TMMOB’nin yürüttüğü çalışmalar sonucunda biriktirdiği değerler ve bilgiler ışığında, Türkiye’deki mevzuatın ve uygulamanın taşıdığı sorunlara yönelik çözüm önerilerini içermektedir. Bu sorunların önemli bir kısmının kaynağı, Bilirkişilik Kanunu’nun ruhuna işleyen kar odaklı zihniyettir. Bilirkişiliğin kamusal ve tarafsız niteliğine zarar veren bu anlayış, uygulamada da pek çok sorunu beraberinde getirmiştir. Bu sorunlar, meslek alanlarımıza ilişkin konularda gerçek anlamda bilimsel ve teknik incelemelerin yapılmasını engellediği gibi, adil yargılamayı da olumsuz etkilemektedir.

Birliğimize bağlı 24 Odamızın kendi uzmanlık alanlarındaki bilirkişilik çalışmaları sırasında tespit ettikleri sorunlar ve çözüm önerilerini içeren bu çalışmanın, bilirkişilik müessesinin daha sağlıklı bir yapıya ve işleyişe kavuşturulması için katkı vereceğine inanıyoruz. Bu çalışmayı hazırlayan TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubumuza teşekkürü borç biliyoruz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı