TMMOB DİSİPLİN SORUŞTURMASI VE KOVUŞTURMALARI HAKKINDA EL KİTABI

Sunuş

6235 Sayılı TMMOB Kanununa göre “Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak elişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak” Birliğimizin temel amaçlarından biridir.

Bu amaç, mesleki faaliyetlerin kamu yararına uygun olarak sürdürülmesinin sağlanması ve meslek disiplinin-ahlâkının korunması konusunda Birliğimize büyük bir sorumluluk yüklemektedir. TMMOB bünyesinde hazırladığımız yönetmelikler ve bu yönetmelikleri uygulamak üzere görevlendirdiğimiz kurullar, TMMOB’nin kuruluş yasasından kaynaklanan bu sorumluluklarını yerine getirmesinin aracı ve güvencesidir. Kurullarımız ne denli etkili ve düzenli çalışırsa, TMMOB faaliyetleri o denli düzenli ve etkili sürdürülebilir.

Bu yönetmeliklerimizden en önemlilerinden birisi de Disiplin Yönetmeliğidir. TMMOB Disiplin Yönetmeliği Türkiye sınırları içinde mesleki etkinlikte bulunan tüm mühendis, mimar ve şehir plancılarını kapsamaktadır. Yasa gereği, kamuda çalıştığı için Oda üyesi olmak zorunda olmayan meslek mensupları da Odaya kayıtlı meslek mensuplarının ödevleriyle yükümlü olduklarından, disiplin yönetmeliği kapsamındadır. Dahası Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Odalara üye olup da yurtdışında mesleki etkinlik gösteren ve Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu üyeler de bu Yönetmelik hükümlerinden sorumludur.

Disiplin yönetmeliği hükümlerinin sağlıklı biçimde uygulanabilmesi, soruşturma dosyalarının düzenli bir işleyişle yürütülebilmesi, Oda Onur Kurullarımızın ve TMMOB Yüksek Onur Kurulunun faaliyetlerinin aksamaması için elinizde bulunan kitapçığı hazırladık. Kitapçık, Av. Beyza Birben Tuncer ve Av. Berna Çelik’in konuya ilişkin çalışmaları esas alınarak Av. Nurçil Soykut, Av. Ekin Öztürk ve Av. Şirin Aykul tarafından hazırlanmıştır. Çalışmada emeği geçen tüm avukat arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum.

EMİN KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı