TMMOB 47. DÖNEM I. DENETLEME KURULU RAPORU

Toplantı No:

1

Toplantı Tarihi:

23.07.2022

Toplantı Yeri:

TMMOB

TMMOB 47. DÖNEM

I. DENETLEME KURULU RAPORU

Denetleme Tarihi        : 23 Temmuz 2022

Denetleme Dönemi    : 01 Nisan 2022 – 30 Haziran 2022

Denetlemeye Katılanlar: Özgür TOPÇU, Halil İbrahim YİĞİT, Nadir AVŞAROĞLU, İlter ÇELİK, Mehmet Zeki BARUTÇU    

Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; Oturum Başkanlığına Mehmet Zeki BARUTÇU’yu , Oturum Yazmanlığına Nadir AVŞAROĞLU’nu seçmiştir. Denetleme sırasında TMMOB Genel Sekreteri Dersim GÜL, TMMOB Sayman Üyesi Ekrem POYRAZ ve Muhasebe Görevlisi İhsan AYDIN'dan mali konularda gerekli bilgiler alınmıştır. 

Denetleme Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları tespit etmiştir.

1- Yönetim Kurulu Karar Defteri incelemesinde;

a. Yönetim Kurulu’nun; 

    46.Dönem de 23 Nisan 2022 ve 13 Mayıs 2022 tarihlerinde 2 (iki) toplantı yaptığı, 20 (yirmi) karar aldığı, 

    47.Dönemin ilk toplantısını 04 Haziran 2022 ve ikinci toplantısını da 25 Haziran 2022 tarihinde yaptığı, 36 (otuzaltı) karar aldığı,

b. 47.Dönem TMMOB Yönetim Kurulu’nun 04 Haziran 2022 tarih ve 1 (bir) sayılı kararı ile görev dağılımı için yapılan oylamalar sonucunda; Emin KORAMAZ Başkanlığına, Selçuk ULUATA II.Başkanlığa, Ekrem POYRAZ Saymanlığa, Hüsnü MEYDAN, Özden GÜNGÖR, Orhan SARIALTUN, Feramuz AŞKIN, Hülya KÜÇÜKARAS ve Hanze GÜRKAŞ’ın Yürütme Kurulu üyeliklerine seçildikleri,

c. Yönetim Kurulu kararlarının usulüne uygun olarak alındığı ve imzalandığı görülmüştür.

2- Kasa incelenmesi;

23 Temmuz 2022 tarihi saat 12.30 itibariyle yapılan kasa sayımında, kasada 21 Temmuz 2022 tarihinden devreden Kasada 8.852,41 (sekizbinsekizyüzelliki Türk Lirası kırkbir Kuruş) TL bulunduğu, bu rakamın muhasebe kayıtları ile uygun olduğu ve TMMOB 47. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği'nin 10. maddesine titizlikle uyulduğu görülmüştür.

3- Demirbaş Defteri incelemesinde;

Demirbaş Defteri'nin usulüne uygun ve düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür. 

4-Banka Hesapları incelemesinde;

Banka mevcutlarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

5- Çek – Senet Hesapları incelenmesinde;

Çek ve senetlerin hesaplarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir. 

6- Defter ve Muhasebe kayıtlarının incelenmesinde;

Muhasebe kayıtlarının ve defterlerin usulüne uygun ve düzenli bir şekilde tutulduğu görülmüştür.

7- Diğer Hususlar;

a- Yapılan incelemede TMMOB 47. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 4.maddesi gereğince yapılan ödemelerin gerçekleşme durumlarını gösteren tabloların Odalara düzenli olarak gönderildiği görülmüştür.

b- Oda Denetleme Kurulu Raporları’nın, usulüne uygun ve düzenli olarak Birliğimize gönderilmesi hususunda gerekli özenin gösterilmesi konusunda tüm odalarımıza hatırlatma yapılmasına,

c- Kurulumuzun 47.Dönem içerisinde yapacağı toplantı takviminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine:

22 Ekim 2022, 21 Ocak 2023, 22 Nisan 2023, 22 Temmuz 2023, 21 Ekim 2023, 27 Ocak 2024 ve 27 Nisan 2024 tarihlerinde yapılmasına,

karar verilmiştir. 

 

EKLER :

Kasa-Banka-Çek-Senet Tutanağı,

TMMOB Kadro Cetveli,

Genel Mizan (01 Nisan 2022 – 30 Haziran 2022 (3 Aylık))

TMMOB 01 Nisan 2022 – 30 Haziran 2022 (3 Aylık) Gerçekleşen Gelir-Gider Bütçesi, 

TMMOB Birlik Hissesi Ödenti Çizelgesi (01 Nisan 2022 – 30 Haziran 2022 itibariyle),

Genel Mizan (01 Nisan 2022 – 22 Temmuz 2022),

TMMOB Birlik Hissesi Ödenti Çizelgesi (01 Nisan 2022 –  22 Temmuz 2022 itibariyle),

Tapu Fotokopisi,