Toplantı Kararları

Toplantı No:

1

Toplantı Tarihi:

04.06.2022

Toplantı Saati:

14:00

TOPLANTI YERİ: TMMOB Makina Mühendisleri Odası

 

KARAR NO 1: Yapılan oylama sonucu Başkanın Emin KORAMAZ, 2. Başkanın Selçuk ULUATA, Saymanın Ekrem POYRAZ olmasına, Yürütme Kurulu üyelerinin Hüsnü MEYDAN, Hülya KÜÇÜKARAS, Feramuz AŞKIN, Hanze GÜRKAŞ, Orhan SARIALTUN, Özden GÜNGÖR'den oluşmasına,

Başkan

: Emin KORAMAZ(22)

2. Başkan

: Selçuk ULUATA(21)

Sayman

: Ekrem POYRAZ(22)

Üye

: Hüsnü MEYDAN (21)

Üye

: Özden GÜNGÖR (21)

Üye

: Orhan SARIALTUN (20)

Üye

: Feramuz AŞKIN (20)

Üye

: Hülya KÜÇÜKARAS (19)

Üye

: Hanze GÜRKAŞ (19)

KARAR NO 2: TMMOB 47. Dönem Yönetim Kurulu ilk toplantısı 4 Haziran 2022 tarihinde TMMOB Makina Mühendisleri Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir. Gerek mesleki bilgi ve birikimi gerek kamucu bakış açısı gerekse toplumsal sorunlara yaklaşımı ile hepimize örnek olmuş Yönetim Kurulu Üyemiz Mücella Yapıcı’nın aramızda bulunamamasının eksikliğinin verdiği üzüntü tüm Yönetim Kurulu üyelerimizin ortak hissidir. Çalışma dönemimiz boyunca, Yönetim Kurulu üyemiz Mücella Yapıcı ve Gezi Davası’nda tutuklanan tüm arkadaşlarımızın özgürlüklerine kavuşması, uğruna cezaevinde tutuldukları Gezi’nin eşitlikçi-özgürlükçü değerlerinin savunulması ve kamucu anlayışın geliştirilmesi Yönetim Kurulumuzun en önemli ve öncelikli gündemi olacaktır. Tüm arkadaşlarımızı özgürlüklerine kavuşuncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz! Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!

KARAR NO 3: 1 Haziran 2022 tarihli AKP Grup Toplantısında, Gezi eylemlerine katılan milyonlarca yurttaşımıza yönelik yapmış olduğu hakaret içerikli açıklamasından dolayı AKP Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunulmasına,

KARAR NO 4: TMMOB Bülteni'nin ve Birlik Haberleri’nin Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü’nün ve Birlik web sayfası sorumlusunun Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz olmasına ve TMMOB Birlik Haberleri'nin iki aylık periyotlarla hazırlanması ve yayınlanması için Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 5: Birlik Genel Sekreteri Dersim Gül, Genel Sekreter Yardımcısı Gülsüm Sönmez, Teknik Görevliler Eren Şahiner, Sezgin Çalışkan, Özgür Göktaş ve Bülent Akça ile devam edilmesine,

KARAR NO 6: TMMOB 47. Dönem Görev Yollukları ile ilgili esasların aşağıdaki şekilde uygulanmasına,

Geçici bir görevle görevlendirileceklere, 47.Dönem içerisinde günlük 200 TL harcırah ödenir.

Yolculuğun uçak, otobüs, yataklı tren, gemi gibi ulaşım vasıtalarıyla yapılması halinde yol ücreti bilet karşılığı ödenir. Görevli gidilecek yere özel araçla gidilecekse gidilen yerin uzaklığına ve benzin fiyatına bağlı olarak yol bedeli (YB) ödenir.

YB=yol(km)x1 litre kurşunsuz benzin fiyatıx0.12 formülüyle hesaplanır.

Şehir içindeki görevlendirmeler de dâhil, belgelendirilemeyen taksi ve toplu taşım araçları ücretleri beyana tabi olarak ödenir.

KARAR NO 7: TMMOB Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurulu Üyeleri ile TMMOB çalışanları için grup ferdi kaza sigortası yaptırılması konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 8: Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonundan Birliğimiz yayınları için alınması gerekli bandrollerin Birliğimiz adına takibi ve sürdürülmesi işlemlerini yürütmek üzere muhasebe görevlisi İhsan Aydın’ın görevlendirilmesine, yapılacak harcamalarla ilgili Yürütme Kurulu’na yetki verilmesine,

KARAR NO 9: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni resmi daireler, kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, birlikler, şirketler, gerçek ve tüzel kişiler, bütün bankalar, sigorta şirketleri, sosyal sigorta kurumları, maliye, vergi daireleri ve diğer yerlerde temsile; TMMOB adına bankalarda hesap açmaya, kapatmaya; hesaplardan para çekmeye, gerekli işlemleri yapmaya, çek yazmaya, senet ve çekleri tahsile, ödeme emirleri vermeye; TMMOB adına telefon ve cep telefonu hatları açtırmaya, kapatmaya, nakletmeye, devralmaya ve devretmeye  Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ , 2.Başkan Selçuk ULUATA, Sayman Üye Ekrem POYRAZ ve Genel Sekreter Dersim Gül'den herhangi ikisinin müşterek imzası ile geçerli olmak üzere yetkili kılınmalarına,

KARAR NO 10: TMMOB 47. Dönem Çalışma Programı Taslağının hazırlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine, taslağın gelecek Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmesine,

KARAR NO 11: TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları Ortak Toplantısının “TMMOB 47.Dönem Çalışma Programına önerilerin alınması“ gündemiyle 25 Haziran 2022 Cumartesi 12.00'de Ankara'da yapılmasına, toplantının organizasyonu için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 12: TMMOB Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma İznine Esas Değerlendirilmesi ve Geçici Üyelik Müracaatları Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan Çalışma İzni İnceleme Komisyonu'na Ersin Gırbalar, Ekrem Poyraz, Deniz Özdemir, Hukuk Müşaviri Ekin Öztürk ve Birim Sorumlusu olarak Özgür Cemile Göktaş Küçük'ün atanmasına,,

KARAR NO 13: TMMOB Bilirkişi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlatılması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 14: TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası‘nın, Oda mülkiyetinde bulunan Çorum İli, Merkez İlçesi, Yeniyol Mahallesi, 418 Ada, 95 Parsel’de kayıtlı hizmet binası olarak kullanılmakta olan taşınmazın Oda adına satışı ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilcisi Murat Koca, Çorum İl Temsilciliği Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Muhittin Akçadağ’ın münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,  

KARAR NO 15: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

Azerbaycan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Anar KHALILOV, Suriye uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Abdullah AL RUZ

KARAR NO 16: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 25 Haziran 2022 Cumartesi günü Saat 15:00'de yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Turğay ERKAN, Hülya KÜÇÜKARAS, Cevahir Efe AKÇELİK, Şükrü AKÇADAĞ, Ekrem POYRAZ, Mustafa ZORLU, Feramuz AŞKIN, Yusuf SONGÜL, M. Hanze GÜRKAŞ, Murat FIRAT, Ö. Ersin GIRBALAR, Onur GÖKULU, Hüsnü MEYDAN, Utkan GÜNEŞ, A. Deniz ÖZDEMİR, A. Mücella YAPICI (Katılmadı), Yılmaz ÇATAL (Katılmadı), Yüksel KURT, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Orhan SARIALTUN, Esen Leyla İMREN, Özden GÜNGÖR