Çeşitli Hükümler

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Üyelik ile İlgili Temel Hükümler

Madde 109 : Üyelik için aşağıdaki hükümler geçerlidir:

a) Türkiye'deki mühendis, mimar ve şehir plancıları, mesleklerinin uygulanmasını gerektiren işlerle uğraşabilmek ve mesleki öğretim yaptırabilmek için, meslek disiplininin ilgili olduğu Odaya kaydolmak ve kimlik belgelerini her yıl onaylatarak, üyeliklerini korumak zorundadırlar.

b) Kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında, asli ve sürekli görevlerde çalışan mühendislik ve mimarlık meslekleri mensuplarının, meslek ve ihtisaslarıyla ilgili Odaya girmeleri, isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar, görevlerinin gereği olan işleri yaparken, mesleki bakımdan Odaya kayıtlı meslektaşlarının yetkileri ile haklarına sahip ve onların ödev ve sorumlulukları ile yükümlüdürler.

c) Silahlı Kuvvetler mensupları, Birliğe bağlı Odalara üye olamaz ve organlarında görev alamazlar. Ancak, üye olmamaları, kanunlarda belirtilen diğer kayıt ve şartlara uymak kaydıyla, meslekleriyle ilgili görevlerde çalışmalarına, mesleki hizmetleri yürütmelerine, yetkilerini kullanmalarına, mesleki eğitim ve öğretim yaptırmalarına, kurum amirlerinin izniyle kuruluşun bilimsel çalışmalarına katılmalarına, meslek kural ve koşullarına uymak yükümlülüklerine, haklarında Onur Kurullarınca disiplin cezası uygulanmasına, özel kanunların öngördüğü kayıtlarla mesleklerini serbestçe icra etmelerine, resmi ya da özel bir görev almalarına engel teşkil etmez.

d) Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan yedek subaylar ile er ve erbaşların üyelikleri, askerlik hizmetleri süresince askıda kalır. Bu hal, kanunlardan doğan diğer mesleki yükümlülüklerini ve haklarını ortadan kaldırmaz. Önceden haber vermek ve dönüşlerinde belgelendirmeleri kaydıyla askerlik süresince üyelik ödentilerinden muaf tutulabilirler.

Oda Üyeliğini Sürdürme Zorunluluğu

Madde 110 : Diploma ya da ruhsatname almak suretiyle, Türkiye'de mesleklerini uygulayabilecek duruma gelmiş olan mühendis, mimar ve şehir plancıları, hemen meslek ya da uğraşı konuları ile ilgili bir Odaya başvurarak kaydolmak ve bir kimlik belgesi almak zorundadırlar. Oda kimlik belgesi almayanlar ya da üyelik görev ve yükümlülüklerini yerine getirmediği için ya da başka disiplin nedenleriyle, kimlik belgesi yenilenmemiş ya da onaylanmamış olanların, mesleklerini uygulamaları yasaklanır. 109 uncu maddedeki istisnai hükümler saklıdır.

Yabancı Mühendis ve Mimarların Uyacakları Kurallar

Madde 111 : (Değişik : RG-12/09/2004 -25581)

Yabancıların çalışma izni müracaatlarında "TMMOB Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma İzni ve Geçici Üyelik Müracaatlarının Değerlendirilmesinde Yapılacak İş ve İşlemler ile Değerlendirme Usul, Esas ve Koşullar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır. Türkiye'de faaliyet gösterecek yabancı kuruluş ve kişiler aşağıdaki kurallara uymakla yükümlüdürler:

a) Türkiye'de devlet daireleri ile resmi ve özel bütün kurum ve kişilere karşı, doğrudan doğruya ya da yerli kurumlarla birlikte iş yüklenen yabancı müteahhit ya da yabancı kurumlarla, Türkiye'de her türlü mühendislik ve mimarlıkla ilgili bir iş yapacak ya da tesis kuracak yabancı mimar, mühendis ve sermayedarlar, bu taahhüdün ya da girişimin mimarlık ve mühendislik işlerinde Türk mimar ve mühendisleri ile işbirliği yapmaya, işletme işlerinde kendi uzman elemanları yanında, Türk mühendis ya da mimarlarını da çalıştırmaya zorunludurlar.
b) Kurum ya da kişilerin kullanacakları ya da getirecekleri yabancı mimar ya da mühendislerin Türkiye'de çalışabilmeleri için, bunların sayısını, kimliğini, bitirdikleri okulu, şimdiye kadar yaptıkları işleri, ne kadar süre ile ve hangi iş için bağlandıklarını, Türkiye'de verecekleri ücretleri belgelerle bildirmeleri, bunların yalnız o işte çalışacaklarını taahhüt etmeleri ve bu konuda Oda ve Birlik Yönetim Kurulu kararı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan çalışma izni almış olması gerekir.

c) Çalışma izni verilen iş alanının dışında iş yaptığı saptanan yabancı mimar ya da mühendisin, geçici üyeliği gerekçeli Yönetim Kurulu kararı ile kaldırılır ve izin işleminin iptali için gerekli işlem başlatılır.

Yabancı Mühendis ve Mimarların Yükümlülükleri

Madde 112 :Türkiye'de çalışmasına izin verilen yabancı mühendis ve mimar ve şehir plancıları aşağıdaki hükümlere tabidir:

a) 111 inci madde gereğince gelen yabancı meslek mensupları, Türkiye'de bir aydan fazla kaldıkları takdirde, mesleklerine ya da konularına göre bir Odaya başvurarak, geçici üye kaydolunurlar ve 98 inci maddenin (a) ve (b) bentlerindeki yükümlülükleri yerine getirirler.

b) Geçici üyeliği sona erenlerden, çalışma süresi uzatılanlar, her defasında yeniden 98 inci maddenin (a) ve (b) bentlerindeki yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar.

c) Jüri üyesi ve yarışmacı olarak gelen yabancılar ise, Türkiye'de bir aydan az da kalsalar, 98 inci maddenin (h) bendindeki hükümlere bağlıdırlar.

Unvan Kullanılması

Madde 113 : Yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis, mimar ve şehir plancıları kanun ile kendilerine verilmiş unvandan başka her hangi bir unvanı kullanamazlar. Bunları çalıştıran resmi ve özel kurumlarda, kadro unvanları yanında, bu meslek unvanlarını da kullanırlar.

Üyelikten Ayrılma

Madde 114 : Herhangi bir nedenle mesleki etkinliğini sürdürmek istemeyen, yedek subaylık ve erlik hariç olmak üzere silahlı kuvvetler mensubu olan ya da kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında asli ve sürekli görevde çalışırken üyelikten ayrılmak isteyen üyeler; bu durumu bağlı olduğu Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek, gerektiğinde belgelemek, Oda Kimlik belgesini geri vermek ve o tarihe kadarki üyelik ödentilerinin tamamını ödemek koşuluyla, Odadan ayrılabilirler. 6235 sayılı TMMOB Kanunu ve bu ana yönetmelik hükümleri bundan sonra bu kişiler için uygulanmaz. İlgili kanunlar ve bu Ana Yönetmelikteki istisnai hükümler saklıdır.

Yeniden Üyelik Başvurusu

Madde 115 : Odadan çıkan üyenin, yeniden başvurması üzerine Odaya alınması işlemleri, bütünüyle yeni bir üye kaydı gibi yapılır.

Yolluk ve Zorunlu Giderler

Madde 116 : Odalar tarafından Birlik Genel Kuruluna gönderilen delegeler ile Birlik Yönetim Kuruluna seçilen üyenin yolluk ve zorunlu giderleri, temsil ettiği Oda tarafından ödenir.

Üye Bilgilerinin Gizliliği

Madde 117 : Odalar, üye adreslerini hiç bir şekilde dışarıya veremez, ancak mesleki araştırma ve meslekle ilgili tanıtım yapan kurum ve kuruluşlarca üyelere postalanması talep edilen tanıtım broşür ve benzeri matbuat için posta masrafları çeşitli giderler ve adres başına ilgili Oda Yönetim Kurulunca belirlenecek uygun bir ücret alınarak, ilgili Oda tarafından üyelere gönderilir.

Birlik Ana Yönetmeliğinin Üstünlüğü

Madde 118 : Birlik Ana Yönetmeliği, sıra ve düzen bakımından Oda ana yönetmeliklerinin üstündedir. Oda ana yönetmeliklerinde bulunmayan konularda ya da Birlik Ana Yönetmeliğindeki hükümlerle Oda ana yönetmeliklerindeki hükümlerin çelişmesi halinde, Birlik Ana Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Birlik ve Oda yönetmelikleri için de aynı sıra ve düzen geçerlidir.

Oda Yönetmeliğinde Uyulacak Hususlar

Madde 119 :Bu Ana Yönetmeliğe dayanılarak çıkartılacak Oda ana yönetmelikleri ve diğer yönetmeliklerde aşağıdaki hususlara uyulur:

a) Yönetmelikler, TMMOB ve Odalar Tüzük, Ana Yönetmelik, Yönetmelik ve Yönergelerin Hazırlanmasına İlişkin Esaslar Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanır.

b) Odalar, diğer Odaların uzmanlık alanlarına ilişkin yönetmelik çıkartamazlar ya da kendi yönetmeliklerinde bunlara ilişkin düzenlemeler getiremezler.

Oda Yönetmeliklerinin Değiştirilmesi

Geçici Madde 1 :Oda ana yönetmeliği ve yönetmeliklerini, bu Ana Yönetmelik doğrultusunda değiştirmek üzere, Birlik Yönetim Kurulunun onayı alınmak koşuluyla, Oda Yönetim Kurulları görevli ve yetkilidirler. Oda Yönetim Kurullarınca yapılan değişiklikler, Birlik Yönetim Kurulunca kabul edildikleri tarihten itibaren yürürlüğe girer ve ilk Genel Kurulun onayına sunulur.

Üyelerin Kayıt Oldukları Odanın Meslek Alanında Hizmet Vermesi

Geçici Madde 2 : Şehir Plancıları Odasının halen üyesi olanlar ve faal olarak yalnızca bu meslek alanında hizmet üretenlerin üyelik hakları; durumlarının Medeni Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddesi hükümlerine uyması ve yalnızca Şehir Plancıları Odası üyesi olmaları kaydıyla hakları saklıdır. Bu ve benzeri durumlarda olanlar yalnızca kayıtlı bulundukları Odanın meslek disiplinine yönelik hizmet üretebilirler. Aynı meslek disiplini ile ilgili aldıkları eğitim üzerine aldıkları eğitim ile mühendis ya da yüksek mühendis unvanı alanların unvanı saklıdır.

Yürürlük

Madde 120 : Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 121 : Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

2/11/2002

24954

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

2/2/2017

29967

2

   

3