MMO KAYNAK TEKNOLOJİSİ 13. ULUSAL KONGRE VE SERGİSİ 17-18 KASIM'DA ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

14.11.2023

TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına Ankara Şubesi sekreteryalığında düzenlenen Kaynak Teknolojisi 13. Ulusal Kongre Ve Sergisi, 17-18 Kasım 2023 tarihleri arasında ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynaklı imalat, endüstride oldukça yoğun kullanılan bir birleştirme yöntemidir. Birçok üretim metodu ile birlikte kullanılmakta olup, birçok değişkeni içinde barındırmaktadır. Bununla birlikte teknolojik gelişimlere açık ve sürekli araştırma çalışmaları yapılan bir konudur.

Kaynaklı imalat kapsamında üretim teknolojileri önemli bir yere sahiptir. Çalışmaların odağında sanayi bulunsa da özellikle üniversitelerin yapmış olduğu çalışmalar akademik anlamda üretimi desteklemektedir. Son dönemde kullanımı artan robotik uygulamalar, verimli kaynak yöntemleri, sahada ve atölyede mekanize kaynak uygulamaları ve hata oranını azaltıcı önlemler, verim arttırmada etkili uygulamaların başında gelmektedir. İş planlaması için, teknoloji ve iletişimin geliştiği ve giderek önem kazandığı bu dönemde, Endüstri 4.0 uygulamalarının devreye alınması, insan etkisinin/müdahalesinin asgariye indirilerek kendi içinde uyumlu bir hat tasarımı ele alınması, uygulanması gerekli yaklaşımlar arasındadır.

Yaşanan teknolojik gelişmelere paralel olarak kalite sistem ihtiyacı, personel eğitimi ve firmaların denetimi de önem kazanmaktadır. Hem uygulama hem de kontrol personelinin bilgi seviyesinin arttırılması neticesinde, ürün kalitesinin arttırılması ve uygulanan kontrolleri "son ürünün kontrolü" kapsamından kurtarıp, "proses kontrolü" ve her aşamada gerekli şartların sağlanması seviyesine getirmek mümkün olabilmektedir. Sürecin uygun bir şekilde yönetilmesi için uluslararası normların takibi ve değerlendirilmesi gerekliliği açıktır. Bu kapsamda tahribatlı ve tahribatsız muayene uygulamaları önemli bir yere sahiptir. Özellikle ihracat ayağında firmaların kalite sistemlerini geliştirerek yapmış olduğu imalatlar sürecin yürütülmesinde önemli bir yere sahiptir.

Sektörel anlamda üzerinde çalışılan önemli konular arasında ‘’yaşanan iş kazaları ve bunların nedenleri’’ yer almaktadır. Ülkenin önemli sorunlarından biri olan iş sağlığı ve güvenliği konusu, bu sektörde de üzerinde durulması ve düşünülmesi gereken önemli bir konudur. Birçok tehlikenin ve riskin olduğu sektörde, özel araştırmaların yapılarak durumun değerlendirilmesi, iş kazalarının önüne geçilmesi için önemli adımlardan birisidir.

Türkiye’de kaynaklı imalat alanında, sektörün tamamını kapsayan bir organizasyon yapısının ihtiyacı her geçen gün artmakta, ticari faaliyetten uzak, bağımsız ve tarafsız bir kurum tarafından çalışmaların yürütülmesi kritik öneme sahip olmaktadır. Böylelikle yapılan çalışmaların, edinilen tecrübelerin ve kaynaklı imalat alanındaki teknolojik gelişmelerin kamusal ve toplumsal anlamda paylaşılmasının önü açılacaktır.

MMO, Kaynak Teknolojisi Kongreleri aracılığı ile bilgiyi üreten ve bu bilgiye ihtiyaç duyan, kullanan ve geliştirilmesine yardımcı olan paydaşların aynı platformda buluşmasını amaçlayarak alanda yürütülen faaliyetlerde düzenleyici yönlendirici konumunu güçlendirme ve çalışmalarını konun-un tarafları ile paylaşma amacındadır. Bu kapsamda ‘’Kaynak Teknolojisi 13. Ulusal Kongre Ve Sergisi’’ 17-18 Kasım 2023’te düzenlenecektir.

ETKİNLİĞİN ANA TEMALARI

  • Ülkemizde ve Dünyada Kaynaklı İmalat Sektörünün Sorunları ve Sektörün Gelişimi
  • Kaynaklı İmalatta Kalite Kontrol Faaliyetleri
  • Kaynaklı İmalatta Enerji ve Maliyet Kontrolü
  • Kaynaklı İmalatta İSG’nin Yeri ve Önemi

Olarak önerilmiş olup, yukarıdaki konular özelinde, kaynaklı imalat teknolojisi alanındaki; teknolojik gelişmelerin, kalite kontrol faaliyetlerinin, enerji ve maliyet kontrolleri ile iş güvenliği ve işçi sağlığı uygulamalarının tartışıldığı, mevcut sorunlar ve olası çözüm önerilerinin ortaya konulduğu bir kongre ortamı oluşturulması hedeflenmektedir.