TMMOB 30 EYLÜL’DE TTB-ATO İLE DAYANIŞMA İÇERİSİNDE OLACAK!

25.09.2014

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Sağlık Bakanlığı'nın Gezi olayları sırasında halka gönüllü hizmet veren Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu üyelerinin amaç dışı faaliyette bulunduklarını belirtip görevlerinden alınmalarını istemiyle açtığı davanın 30 Eylül'de görülecek ilk duruşması öncesi 25 Eylül 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB 30 EYLÜL’DE TTB-ATO İLE DAYANIŞMA İÇERİSİNDE OLACAK!

 

TTB diyor ki:

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı 27 Ocak 2014 tarihinde, mahkemeye başvurarak Türk Tabipleri Birliği'ne bağlı Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu üyelerinin amaç dışı faaliyette bulunduklarını belirtip görevlerinden alınmalarını istemişti.

“Sağlık Bakanlığı'nın dava dilekçesinde, 2013 yılı Mayıs ayı sonunda başlayıp Haziran ayı boyunca devam eden ve Temmuz ayı sonlarına kadar süren "Gezi parkı " protestolarında, sağlık sorunu yaşayan insanlara verilen gönüllü sağlık hizmetleri konu edilerek Ankara Tabip Odası'nın Gezi Parkı eylemleri sürecinde "hukuka aykırı oiarak yetkisiz ve kontrolsüz revir adı altında sağlık hizmetleri birimleri oluşturarak amaçları dışında faaliyet gösterdiği" ifade ediliyordu.

Yine hepimizin çok iyi bildiği gibi, Gezi Parkı protestoları sırasındaki sağlık hizmeti ihtiyacı, ağırlıklı olarak polis tarafından her yerde ve sürekli olarak gaz ve sıvı formundaki kimyasal gazların ve şiddetin hukuka aykırı kullanımından kaynaklanmıştır. Kentlerdeki ortak yaşam alanlarının, evlerin, işyerlerinin gaz altında kaldığı günlerde, ilkyardım ihtiyacı olanları en yakın, olabildiğince gazsız ve korunaklı bir yere taşımak ve müdahale etmek gerektiği kısa sürede pratik olarak anlaşılmıştır. İşte bu yerlere toplum tarafından "revir" denmiştir. Bu mekanlar kimi zaman bir meslek odasının içerisi, kimi zaman cami kimi zaman bir kafe ya da belediyenin bir odası olmuştur. Orada yaşadığı, oradan geçtiği ya da eylemlere katıldığı için, kimi zaman binlerce, bazen de on binlerce insan aynı anda, yoğun olarak biber gazına maruz kalmış, sağlık sorunu yaşamıştır. Bu sorunlara, ağır polis şiddetinin neden olduğu sağlık sorunları da eklenmiştir.

Böyle bir toplumsal ortamda evrensel sağlık-hekimlik ilkelerini içselleştiren, zorunlu olarak gönüllü olan hekimler tarafından hemen oracıkta ve görece korunaklı bir mekanda ilkyardım ve durumu stabilize etmeye yönelik sağlık hizmetleri verilmiştir.

Türk Tabipleri Birliği ve Ankara Tabip Odası, sağlık hakkının "hükümete muhalif" ya da değil ayrımsız herkesin en temel hakkı olduğunu, sağlık hizmetine ihtiyacı olan herkese temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alındığı bir sağlık hizmeti verilmesi gerekliliğini savunmaktadır. Ankara Tabip Odası organlarına, bu temel savunuya uygun faaliyetleri nedeniyle yöneltilen amaç dışı faaliyetle bulunma iddiası kabul edilemez. Sağlık Bakanlığı'nın bu iddiaya dayanarak Mahkemeye görevden alınma başvurusu yapması, seçimle gelen organlara yöneltilmiş antidemokratik bir müdahaledir. Sağlık alanında insan haklarına uygun hekimlik faaliyetini savunduğu için Türk Tabipleri Birliği Ankara Tabip Odası Yöneticileri, Sağlık Bakanlığı'nın haksız bir müdahalesi ile yüz yüze kalmıştır.”  

TMMOB, TTB ile dayanışma içinde olarak; 30 Eylül Salı günü Ankara Adliyesi önünde sözünü söyleyecek olan TTB’nin basın toplantısına katılacak ve duruşmayı izleyecektir.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim kurulu Başkanı