TMMOB 44. Dönem Çalışma Raporu

Sunuş

44. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

(2016 MAYIS-2018 MAYIS)

 

İÇİNDEKİLER

45. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ                                             

SUNUŞ

SAYGIYLA ANIYORUZ

TEOMAN ÖZTÜRK

ÖNCEKİ DÖNEMLER TMMOB BAŞKANLARI

 1. TMMOB 44. GENEL KURULU
  1. Divan Üyeleri 
  2. Genel Kurul Komisyonları ve Görev Alanlar
  3. Genel Kurula Katılım Çizelgesi
  4. Genel Kurul Sonuç Bildirisi
 2. TMMOB 44. DÖNEM KURULLARI ve ÖRGÜT YAPISI                         
  1. TMMOB Yönetim Kurulu  
  2. TMMOB Yüksek Onur Kurulu
  3. TMMOB Denetleme Kurulu
  4. TMMOB Yürütme Kurulu
  5. TMMOB Genel Sekreterliği
  6. Odalarımızın Kurulları
   1. (2016-2018 Dönemi)
   2. (2018-2020 Dönemi)
  7. TMMOB İl / İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreterleri (2016-2018 Dönemi)  
  8. Odalara Bağlı Şube-İl-İlçe Temsilcilikleri ve Üye Sayısı  (31 Aralık 2017)
 3. TMMOB 44. DÖNEM (2016-2018) ÇALIŞMA PROGRAMI                    
 4. TMMOB 44. DÖNEM ÇALIŞMALARI                                                       
  1. Danışma Kurulu Toplantıları
  2. Yönetim Kurulu Çalışmaları  
  3. Yürütme Kurulu Çalışmaları
  4. Genel Sekreterlik Çalışmaları
  5. Odalar ile İlişkiler                                                                                     
   1. Genel Değerlendirme
   2. Oda Başkanları ile Ortak Toplantılar 
   3. Oda Yazmanları ile Ortak Toplantılar 
   4. Oda Saymanları ile Ortak Toplantılar
   5. Öğrenci Üye Kampları ve Etkinlikleri 
  6. İl/İlçe Koordinasyon Kurulları ile İlişkiler
  7. Demokrasi, Hak ve Özgürlükler Mücadelesinde TMMOB
   1. Katıldığımız Mitingler, Kitlesel Basın Açıklamaları
   2. 15 Temmuz Darbe Girişimi, OHAL Düzeni ve TMMOB
   3. OHAL ve Meslek Mensuplarımızın İhracı
   4. TMMOB Yasası’nı Değiştirmeye Yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Hazırlanan Taslak
   5. İdari ve Mali Denetim Adı Altında TMMOB ve Odalarımıza Yönelik Müdahale
   6. Kimya Mühendisleri Odası’na Müdahale ve Yönetim Kurulu’nun Görevden Alınması
   7. 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu ve TMMOB
   8. SGK ile TMMOB Arasında İmzalanan Protokolün İptal Edilmesi
   9. Uluslararası İş Gücü Kanunu Süreci 
   10. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri
  8. Teoman Öztürk’ü Anma Etkinlikleri
  9. 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü
  10. 19 Eylül Mühendis Mimar Şehir Plancıları Dayanışma Günü       
  11. Kongre, Sempozyum, Kurultay Etkinliklerimiz                                   
   1. Genel Değerlendirme
   2. Kongreler
    1. TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 
    2. TMMOB Sanayi Kongresi
   3. Sempozyumlar/Kurultaylar/Çalıştaylar
    1. TMMOB Enerji Sempozyumu
    2. TMMOB Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumu
    3. TMMOB 2.Kadın Sempozyumu
    4. TMMOB 5.Kadın Kurultayı 
    5. TMMOB 2. Bilirkişilik Çalıştayı
   4. Kent Sempozyumları
    1. TMMOB Eskişehir Kent Sempozyumu
    2. TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu 
   5. Seminerler ve Örgüt İçi Toplantılar
    1. TMMOB ve Oda Denetleme Kurulları Ortak Toplantısı
    2. TMMOB ve Oda Onur Kurulları Ortak Toplantısı
  12. Çalışma Gruplarımız 
   1. Genel Değerlendirme
   2. Bilirkişilik Çalışma Grubu
   3. Çalışma İzinleri İzleme Komisyonu
   4. Doğa ve Çevre Sorunları Çalışma Grubu
   5. Enerji Çalışma Grubu
   6. Engelli Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu
   7. Gıda Politikaları Çalışma Grubu
   8. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu
   9. Kadın Çalışma Grubu
   10. Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Özlük Hakları Komisyonu
   11. LPG Çalışma Grubu
   12. Mesleki Denetim Çalışma Grubu
   13. Mevzuatı İzleme ve Geliştirme Çalışma Grubu
   14. Mühendis Mimar ve Şehir Plancılığı Eğitimi ve Denklik Çalışma Grubu
   15. Oda Aidat Uygulamaları Çalışma Grubu
   16. Savaşın Etkilediği Kentlerin Yapısal Sorunları Çalışma Grubu
   17. Ücretli, İşsiz ve Emekli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalışma Grubu
   18. Yapı Denetimi Çalışma Grubu
   19. Mühendislik Unvanı, Denklik ve Yeterlilik Çalışma Grubu
  13. Basın-Yayın Çalışmalarımız ve Web Sitemiz                                                                         
   1. Kitaplarımız
   2. Birlik Haberleri
   3. Web Sitemiz
   4. Sosyal Medya Hesaplarımız
  14. Üyesi Olduğumuz Uluslararası Kuruluşlar ile İlişkiler
   1. Dünya Mühendislik Kuruluşları Federasyonu (WFEO)
   2. Avrupa Mühendis Birlikleri Federasyonu (FEANİ)
  15. Temsil Edildiğimiz Kuruluş ve Platformlar ile İlişkiler
   1. Sosyal Güvenlik Kurumu Yüksek Danışma Kurulu
   2. Tüketici Konseyi 
   3. Türk Patent Enstitüsü 
   4. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
   5. Karayolları Trafik Güvenliği Kurulu 
   6. Türk Loydu
   7. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
   8. Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu 
   9. Türk Tasarım Danışma Konseyi
   10. Kalite ve Çevre Kurulu
   11. Sürdürülebilir Yeşil Binalar ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik'te Belirlenen Daimi Komite
   12. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN)
  16. Yönetim Kurulunda Karar Alınarak Resmi Gazete’de Yayımlatılan TMMOB ve Oda Yönetmelikleri
  17. Hukuk Çalışmalarımız
   1. Sunuş
   2. TMMOB Adına Açılan Davalar
   3. TMMOB Aleyhine Açılan Davalar 
   4. TMMOB Temsilcilerine Açılan Davalar
   5. TMMOB Yüksek Onur Kurulu Kararlarına İlişkin Açılan Davalar 
  18. TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi
 5. TMMOB YÖNETİM KURULU KARARLARI
 6. TMMOB 44. DÖNEM MALİ RAPORU
 7. TMMOB DENETLEME KURULU RAPORU 
 8. TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU RAPORU VE KARARLARI 
 9. 44. DÖNEMDE SÖYLEDİKLERİMİZ