TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2023 BİLDİRİLER KİTABI

Sunuş

15-16 Aralık 2023 tarihlerinde yapılan TMMOB Sanayi Kongresi 2023, Cumhuriyetin 100. Yıldönümünde Türkiye Sanayisi ve Dünyadaki Son Gelişmeler Işığında Nasıl Bir Sanayileşme? temasıyla düzenlendi ve Kongrenin Sonuç Bildirisi geçtiğimiz günlerde yayımlandı.

TMMOB adına MMO olarak kongre öncesinde ve kongre kapsamında iki ön etkinlik de düzenledik. İlki, 15 Nisan 2023 tarihinde yapılan Sanayi Kongresine Giderken/AKP İktidarının 20 Yılı; diğeri de 28 Ekim 2023 tarihinde yapılan Sanayi Kongre-sine Giderken/Cumhuriyetin 100. Yıldönümünde Kamuculuk Yeniden etkinliği idi. 

Sanayi Kongresine Giderken/AKP İktidarının 20 Yılı etkinliğinde sunulan bildiri ve yapılan konuşmalar, Sanayi ve Toplum adlı yeni yayınımızın 2. sayısında yayımlandı. 

Sanayi Kongresine Giderken/Cumhuriyetin 100. Yıldönümünde Kamuculuk Yeniden etkinliğinde sunulan bildiri ve yapılan konuşmalar da geçtiğimiz günlerde kitap olarak yayımlandı. 
Elinizdeki TMMOB Sanayi Kongresi 2023 Bildiriler Kitabı, kongrede sunulan bildiriler ve yapılan konuşmalar ile bazı oturumların sonunda ve Kapanış Forumu’nda yapılan çok faydalı tartışmaları içermektedir. 

İki gün boyunca ekonomi, siyaset, sanayi alanlarında dünyadaki gelişmeler, silahlanma harcamalarının artması, küresel hegemonya mücadelesi, çoklu krizler; Türkiye’nin planlama-kalkınma deneyimi; iktidarın program ve planları; sanayi ve ekonomideki neoliberal dönüşüm; aktif sanayi politikaları; kişi başına gelir ve sanayi hâsılası değişimi; yükseköğretim, nitelikli eleman, mühendislik, teknoloji ve günümüzün önemli konularından yapay zekâ ve ikinci yüzyılda nasıl bir planlama, sanayileşme, kalkınma politikası gerektiği konuları ele alındı. 

Kongrede mevcut duruma karşı dile getirilen kamucu ve uzun erimli aktif sanayi politikası önerileri, ülkemizin toplumsal kalkınma gereksinimini karşılayıcı niteliktedir. Mevcut durumdan çıkışın yönünün; kamu/toplum yararı temelinde planlama, çevre, bilim ve teknoloji politikalarıyla bütünleşik bir sanayileşme, adil gelir dağılımı/bölüşüm politikalarının benimsenmesi ve bu yöndeki bir siyasi irade değişiminden geçtiği özellikle vurgulanmıştır.

Kongre ve bu kitap, TMMOB ve Odamızın örgütsel inat ve ülkemizin yüz akı beyinleriyle birlikte yaptığı fikri takiple emeğin, üretimin, sanayinin yeniden örgütlenmesi gerekliliğinin arkasında durmasının yeni bir ürünüdür. 

Kongrenin yaklaşık 1,5 yıllık hazırlık sürecinde yoğun emekleri bulunan, Düzenleme,  Yürütme, Bilim Kurulları ve Sekretaryası ile tüm çalışan arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyor; etkinlikte dile getirilen görüşlerin ülkemizin bugünü ve geleceğine katkıda bulunmasını diliyor; bu kolektif eseri kamuoyuna memnuniyetle sunuyoruz. 

Esenlik dileklerimizle.

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu