TÜRKİYE’DE MÜHENDİSLİK MİMARLIK ŞEHİR PLANLAMA EĞİTİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE MEVCUT DURUM ANALİZİ

ISBN No:

978-605-01-1210-8

Sunuş

TÜRKİYE’DE MÜHENDİSLİK MİMARLIK ŞEHİR PLANLAMA EĞİTİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE MEVCUT DURUM ANALİZİ

SUNUŞ

Ülkemizde, eğitimin köklü, yapısal ve politik sorunları olduğu tespiti hem Birliğimiz tarafından, hem de eğitim emekçileri tarafından yapılmakta, çocuklarımızın aydınlık geleceğini şekillendiren eğitim kurumlarının niteliği ve gelişimi hepimizi kaygılandırmaktadır.

Üniversitelerde öğrencilerin ve genç meslektaş adaylarımızın aldığı eğitimin niteliğinin giderek azalmasını dehşetle takip ediyoruz. Ülkemizde üniversite sayısı, bu raporu hazırlayan değerli arkadaşlarımızın tabiri ile “Borsa gibidir”. Günaşırı açılan yeni üniversiteler, kapatılan veya bölünen üniversiteler tüm öğrencileri etkilediği kadar bizleri ve mesleklerimizin geleceğini de olumsuz olarak etkiliyor. Mesleki ve teknik bilginin üretildiği bölümlerdeki nitelik kaybı ise gözler önündedir. Meslek mensuplarımızın alacakları eğitimin kalitesi, ülkemizde yapılan meslek faaliyetlerinin temelini oluşturduğunu ve ülkemizin çıkarlarına olumsuz değer getirdiğini unutmayalım.

Sanayide, kentleşmede ve tarımda kalkınmadan, bilimin ve teknik bilginin kamu çıkarları için kullanılmasından yana olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, bilimin ve bilginin üretildiği yer olan üniversitelerin ve teknik eğitimin verildiği mühendislik, mimarlık ve şehir planlama bölümlerinin durumunu yakından takip etmektedir.

Mesleki, teknik ve politik takiple oluşturulan bu analiz ile ülkemizdeki teknik eğitimin mevcut durumunu ve tarihsel seyrini, teknolojik ve politik gelişimlerin eğitime etkilerini, üniversite ve kontenjan sayılarındaki değişimin sebep olduğu yıkımı, akademik personelin sayı ve nitelik sorunları, derslik ve laboratuvar gibi fiziksel altyapı sorunları, staj sorunu, lisansüstü eğitimin sorunları, dünyada yaşanılan yenilikler ve yaklaşımlar göz önüne çıkarmak ve tartışmak için hazırlanmıştır.

Ayrıca bu raporla yüksek öğrenimde ar-ge faaliyetleri için üniversitelere ulusal gelirden ayrılan kaynak sorunu, üniversitelerde özerklik sorunu, öğretim elemanlarının ifade özgürlüğü ve  karar süreçlerine katılım sorunları, akademik yönetici atama sorunları, yeni üniversite açılması için gerekli asgari koşulların yetersizliği ile mezuniyet sonrasında denklik ve yeterlilik sorunları, iş bulma sorunu, meslek içi ve yaşam boyu eğitim ve benzeri konularda TMMOB katılımcı ortamlarda oluşturduğu görüşleri kamuoyu ile paylaşılmakta, sorunlara çözüm önerileri aranmaktadır.

Bu analiz, TMMOB Eğitim Sempozyumu kapsamında geçmişten günümüze mevcut durum analizini yapmayı ve özellikle son dönemde yaşananlara karşı neler yapılması gerektiğini ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Bu çalışma ile teknik eğitimin seyrine ve geleceğine bir ışık tutabilmeyi umut ediyoruz…

Elinizdeki analiz, TMMOB Mühendislik Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumu kapsamında, değerli meslektaşlarımız Baki Remzi Suiçmez ve İsmail Küçük sekreteryalığında Eğitim Sempozyumu Yürütme Kurulu tarafından özenle hazırlanmıştır. Bu çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, TMMOB Eğitim Sempozyumu Yürütme Kurulu ve Sekreteryasına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

İçindekiler

İÇİNDEKİLER
Sunuş 9
GİRİŞ 11
KAVRAMLAR, TANIMLAR, UNVANLAR 15
Meslek Kavramları 17
Meslek Tanımları 18
Meslek Unvanların Alınması ve Korunması 19
TMMOB ve Odalarına Üyelik ve Yeni Unvanlar Sorunu 20
ÜNİVERSİTELERDE MÜHENDİSLİK, MİMARLIK, ŞEHİR PLANLAMA EĞİTİMİ 23
Mühendislik Mimarlık Şehir Planlama Eğitiminin Tarihçesi 25
Türk Milli Eğitim Sisteminin Yapısı 34
Kuruluş Tarihlerine Göre Kurulan/Kapatılan/Adı Değişen Üniversiteler 45
Yıllara Göre Karşılaştırmalı Mevcut Durum Analizi 67
Fakülte, Bölüm, Diploma, Unvan Karmaşası, 95
Tartışılacak YÖK Kararları, Teknoloji Fakülteleri ve Unvan Sorunları 103
Üniversitelerdeki Çeşitlenme/Uzmanlaşma/Farklılaşma Süreci (2016 +) 113
AR-GE ve Üniversiteler 114
MÜHENDİSLİK, MİMARLIK, ŞEHİR PLANLAMA EĞİTİMİ ve TMMOB 125
Geçmişten Günümüze TMMOB Örgütlenmesi 128
TMMOB Etkinlikleri, Eylemleri, Görüşleri 132
“Mühendislik-Mimarlık-Şehir Planlama Eğitimi” Kapsamındaki TMMOB ve ODA Etkinlikleri 157
GATS Yükümlülükleri-AB Uyum Çalışmaları ve TMMOB 157
Mesleki Yeterlilikler, Karşılıklı Tanınması ve TMMOB 160
Akreditasyon ve TMMOB 161
TMMOB ve Öğrenci Üyelik 176
Staj Sorunu ve TMMOB 177
Yabancı Dilde Eğitim, Yayın ve TMMOB 180
Yabancı Mühendis Mimar Şehir Plancılar ve TMMOB 182
Engelliler ve TMMOB 189
Uzaktan Eğitim-Öğretim ve TMMOB 190
İstihdam Politikaları ve İşsizlik ve TMMOB 191
Meslek İçi Sürekli Eğitim ve TMMOB 198
SONUÇ ve ÖNERİLER 201
KAYNAKÇA 207
EKLER 211