TMMOB SALDA GÖLÜ RAPORU

Sunuş

Burdur'da bulunan Salda Gölü Kıyısının imara açılarak kuyuda "Millet Bahçesi" kurulması konusu 2019 yılında gündeme geldiğinde TMMOB, yöre halkının talebi üzerine yerinde yapılan teknik incelemeler ışığında hassas bir çalışma yürüterek bu raporu hazırladı.

Bu raporu, Göle yapılmak istenen Millet Bahçesi Projesi'nin yaratacağı sonuçları jeolojik boyuttan meteorolojik boyuta, tarımsal boyuttan çevre boyutuna planlama boyutundan hukuki boyuta varana kadar tüm titizlikle değerlendiriyor.

Dileriz ki; Salda Gölü'nün gelecek nesillere aktarılmasında insan hırslarından, çıkarcı imar planlarından korunması ve Göl'ün bir an önce dünya mirası statüsüne alınmasında bu rapor bir adım olur.

İçindekiler

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ..................................................................................................................................1
1. SALDA GÖLÜ VE ÇEVRESİNİN TANITIMI.............................................5
2. İKLİM ÖZELLİKLERİ VE HİDROLOJİ.....................................................10
2.1. İKLİM...............................................................................................10
2.2. Hidrometri İstasyonları..................................................................15
2.2.1. Akarsu Gözlem İstasyonları (AGİ).....................................15
2.2.2. Göl Gözlem İstasyonları (GGİ)...........................................16
2.3. Havza Su Kullanımları....................................................................16
2.3.1. Sulama Tesisleri......................................................................16
2.4. Havza Su Potansiyeli.......................................................................17
2.4.1. Yeraltı Suyu Potansiyeli........................................................17
2.4.2. Havza Su Bütçesi...................................................................17
2.5. Değerlendirme..................................................................................18
3. SALDA GÖLÜNÜN OLUŞUMU, JEOLOJİK VE BİYOLOJİK
ÖZELLİKLERİ................................................................................................18
3.1. Jeoloji................................................................................................19
3.2. Göl Jeokimyası.................................................................................23
4. SALDA GÖLÜ VE ÇEVRESİNİN TOPRAK ÖZELLİKLERİ
TARIMSAL YAPISI, ORMAN VE MERA VARLIĞI.................................24
5. SALDA GÖLÜ VE ÇEVRESİNİN FLORA VE FAUNASI, ENDEMİK
TÜRLER, GÖL BALIKLARI VE ORNİTOLOJİ.........................................30
5.1. Salda Gölü Bitki Varlığı (Flora).....................................................30
5.2. Salda Gölü Hayvan Varlığı (Fauna)..............................................32
5.3. Kuşlar..................................................................................................33
5.4. Kelebekler.........................................................................................34
5.5. Yabani Hayvanlar.............................................................................35
6. SALDA GÖLÜ VE ÇEVRESİNİN DEPREMSELLİK ANALİZİ..............36
6.1. Deprem Risk Analizi.......................................................................37
7. SALDA GÖLÜ SU REJİMİNİN BOZULMASI, KİRLİLİK
KAYNAKLARININ TESPİTİ VE ÖNERİLER...........................................38
8. SALDA GÖLÜ ÇEVRESİ PLANLARI VE SÜREÇLERİ...........................45
8.1. 100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları:.......................................47
8.1.1. 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının Geçirdiği
Süreçler:............................................................................................47
8.1.2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Onanan Antalya-Burdur-
Isparta Planlama Bölgesi 100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı:..47
8.2. 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı:..........................................50

8.2.1. 30.05.2019 Tarihli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı:..50

8.2.2. 12.09.2019 Tarihli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı:...52
8.3. 1/5.000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı:...................54
8.3.1. 30.05.2019 Tarihli Salda Gölü ve Çevresi 1/5.000 Ölçekli
Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı...............................................55
8.3.2. 12.09.2019 Tarihli Salda Gölü ve Çevresi 1/5.000 Ölçekli
Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında Getirilen Değişiklikler...56
8.3.2.1. Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Lejantında
ve Plan Hükümlerinde Yapılan Değişiklikler:.............................56
8.4. 1/1.000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı:.............60
8.4.1. 30.05.2019 Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı............60
8.4.2. 12.09.2019 Tarihli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı...60
8.4.2.1. Plan Lejantında ve Plan Hükümlerinde Yapılan
Değişiklikler:....................................................................................60
8.4.2.2. Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Üzerinde
İtirazlara Göre Yapılan Değişiklikler:...........................................64
8.4.2.3. Koruma Amaçlı İmar Planı Askı İtirazları Düzeltmesi
Arazi Kullanım Dağılımı:...............................................................67
8.5. Halihazır Harita Üzerine Geçirilmiş Millet Bahçesi Mimari
Projelerinin Vaziyet Planları:.........................................................67
8.5.1. 1. Kentsel Tasarım Alanı Vaziyet Planı:..............................67
8.5.2. 2. Kentsel Tasarım Alanı Vaziyet Planı:..............................74
8.6. KIYI KANUNU VE KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA
DAİR YÖNETMELİĞE GÖRE VAZİYET PLANLARINDAKİ
TESPİTLER........................................................................................76
8.6.1.Kentsel Tasarım Alanının Vaziyet Planı;.............................76
8.6.2.Kentsel Tasarım Alanının Vaziyet Planı;..............................76
8.7. Millet Bahçesi Mimari Projesinin ÇED Hukuki Durumu.........77
8.8. Millet Bahçesi Projesi Kapsamında İlgili Ulusal ve Uluslararası
Sözleşmeler.......................................................................................79
9. TBMM GÜNDEMİ VE SALDA GÖLÜ.......................................................81
10. SONUÇ ve ÖNERİLER...................................................................................83
EKLER............................................................................................................................103
KAYNAKÇA..................................................................................................................136