Rapor

Toplantı No:

2

Toplantı Tarihi:

05.11.2022

Toplantı Yeri:

TMMOB

Denetlemeye Katılanlar:     Özgür TOPÇU, Halil İbrahim YİĞİT, Nadir AVŞAROĞLU, İlter ÇELİK, Mehmet Zeki BARUTCU                                                 

Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; Oturum Başkanlığına Halil İbrahim YİĞİT’i , Oturum Yazmanlığına Özgür TOPÇU’yu seçmiştir. Denetleme sırasında TMMOB Sayman Üyesi Ekrem POYRAZ, TMMOB Genel Sekreteri Dersim GÜL ve Muhasebe Görevlisi İhsan AYDIN'dan mali konularda gerekli bilgiler alınmıştır.

Denetleme Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları tespit etmiştir.

1- Yönetim Kurulu Karar Defteri incelemesinde;

a. Yönetim Kurulu’nun 23 Temmuz 2022 – 22 Ekim 2022 tarihler arasında 5 (beş) toplantı yaptığı ve 147 (yüzkırkyedi) karar aldığı,

b. Yönetim Kurulu kararlarının usulüne uygun olarak alındığı ve imzalandığı görülmüştür.

2- Kasa incelenmesi;

05 Kasım 2022 tarihi saat 10.30 itibariyle yapılan kasa sayımında, kasada 04 Kasım 2022 tarihinden devreden 11.151,60 (onbirbinyüzellibir Türk Lirası altmış Kuruş) TL bulunduğu, bu rakamın muhasebe kayıtları ile uygun olduğu ve TMMOB 47. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği'nin 10. maddesine titizlikle uyulduğu görülmüştür.

3- Demirbaş Defteri incelemesinde;

Demirbaş Defteri'nin usulüne uygun ve düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür.

4-Banka Hesapları incelemesinde;

Banka mevcutlarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

5- Çek – Senet Hesapları incelenmesinde;

Çek ve senetlerin hesaplarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

6- Defter ve Muhasebe kayıtlarının incelenmesinde;

Muhasebe kayıtlarının ve defterlerin usulüne uygun ve düzenli bir şekilde tutulduğu görülmüştür.

7- Diğer Hususlar;

a. Yapılan incelemede TMMOB 47. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 4.maddesi gereğince yapılan ödemelerin gerçekleşme durumlarını gösteren tabloların Odalara düzenli olarak gönderildiği görülmüştür.

b. Birlik hissesi ödentilerini bu dönem içerisinde tamamlamamış olan Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası’na yazı yazılarak ödemelerinin ivedilikle tamamlanmasının istenmesine,

c. Oda Denetleme Kurulu Raporları’nın, usulüne uygun ve düzenli olarak Birliğimize gönderilmesi hususunda gerekli özenin gösterilmesi konusunda tüm odalarımıza hatırlatma yapılmasına rağmen Bilgisayar Mühendisleri Odası, Petrol Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Tekstil Mühendisleri Odası’nın 2022 yılı denetleme raporlarını Birliğimize göndermedikleri görülmüştür. İlgili Odaların Denetleme kurullarının denetleme yapıp yapmadığının sorulmasına, denetlemeler yapılmışsa raporların acilen Birliğimize gönderilmesinin istenmesine, denetleme yapılmamışsa; TMMOB ve Odalar Denetim Yönetmeliği 3.1.5 maddesinin işletilerek İlgili Oda Denetim Kurullarının görevlendirilmesinin TMMOB Yönetim Kurulu’ndan talep edilmesine,

karar verilmiştir.

d. Kurulumuz, TMMOB Yönetim Kurulu’nun 23 Temmuz 2022 tarih ve 56 sayılı kararları ile Orman Mühendisleri Odası’nda denetlenme yapmak üzere göreve çağrılmıştır. 23 Eylül 2022 tarihinde yapılan denetleme sonrası hazırlanan rapor ektedir.

 

Özgür TOPÇU - Denetleme Kurulu Üyesi, Halil İbrahim YİĞİT - Denetleme Kurulu Üyesi, Nadir AVŞAROĞLU - Denetleme Kurulu Üyesi, İlter ÇELİK - Denetleme Kurulu Üyesi, Mehmet Zeki BARUTÇU - Denetleme Kurulu Üyesi                   

EKLER :

  1. Kasa-Banka-Çek-Senet Tutanağı,
  2. TMMOB Kadro Cetveli,
  3. Genel Mizan (01 Nisan 2022 – 30 Eylül 2022 (6 Aylık))
  4. TMMOB 01 Nisan 2022 – 30 Eylül 2022 (6 Aylık) Gerçekleşen Gelir-Gider Bütçesi,
  5. TMMOB Birlik Hissesi Ödenti Çizelgesi (01 Nisan 2022 – 30 Eylül 2022 itibariyle),
  6. Genel Mizan (01 Nisan 2022 – 04 Kasım 2022),
  7. TMMOB Birlik Hissesi Ödenti Çizelgesi (01 Nisan 2022 –  04 Kasım 2022 itibariyle),
  8. Tapu Fotokopisi,
  9. TMMOB Orman Mühendisleri Odası Denetleme Raporu.