Rapor

Toplantı No:

4

Toplantı Tarihi:

29.09.2023

Toplantı Yeri:

TMMOB

TMMOB 47. DÖNEM

IV. DENETLEME KURULU RAPORU

Denetleme Tarihi               : 29 Eylül 2023

Denetleme Dönemi           : 01 Ocak 2023 – 31 Mart 2023

                                             01 Nisan 2023 – 30 Haziran 2023

Denetlemeye Katılanlar:    Özgür TOPÇU, Halil İbrahim YİĞİT, İlter ÇELİK, Mehmet Zeki BARUTCU

Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; Oturum Başkanlığına Özgür TOPÇU’yu , Oturum Yazmanlığına Halil İbrahim YİĞİT’i seçmiştir. Denetleme sırasında TMMOB Sayman Üyesi Ekrem POYRAZ, TMMOB Genel Sekreteri Dersim GÜL ve Muhasebe Görevlisi İhsan AYDIN'dan mali konularda gerekli bilgiler alınmıştır.

Denetleme Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları tespit etmiştir.

1- Yönetim Kurulu Karar Defteri incelemesinde;

a. Yönetim Kurulu’nun 14 Nisan 2023 – 16 Eylül 2023 tarihler arasında 8 (sekiz) toplantı yaptığı ve 92 (doksaniki) karar aldığı,

b. TMMOB Yönetim Kurulu’nun 14 Nisan 2023 tarih ve 326 sayılı kararı ile Yayın Görevlisi kadrosunda çalışan Dijle GÖKSOY KONUK’un emeklilik gerekçesi ile istifa ettiği,

c. TMMOB Yönetim Kurulu’nun 15 Temmuz 2023 tarih ve 363 sayılı kararı ile Basın Danışmanı kadrosunda çalışan Mutlu ARSLAN’ın iş akdinin feshedildiği,

d. TMMOB Yönetim Kurulu’nun 15 Temmuz 2023 tarih ve 364 sayılı kararı ile Basın Danışmanı kadrosuna Aylin Alçay SEPETOĞLU’nun atandığı,

e. Yönetim Kurulu kararlarının usulüne uygun olarak alındığı ve imzalandığı görülmüştür.

2- Kasa incelenmesi;

29 Eylül 2023 tarihi saat 13.30 itibariyle yapılan kasa sayımında, kasada 28 Eylül 2023 tarihinden devreden 6.510,90 (altıbinbeşyüzon Türk Lirası doksan Kuruş) TL bulunduğu, bu rakamın muhasebe kayıtları ile uygun olduğu ve TMMOB 47. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği'nin 10. maddesine titizlikle uyulduğu görülmüştür.

3- Demirbaş Defteri incelemesinde;

Demirbaş Defteri'nin usulüne uygun ve düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür.

4-Banka Hesapları incelemesinde;              

Banka mevcutlarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

5- Çek – Senet Hesapları incelenmesinde;

Çek ve senetlerin hesaplarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

6- Defter ve Muhasebe kayıtlarının incelenmesinde;

Muhasebe kayıtlarının ve defterlerin usulüne uygun ve düzenli bir şekilde tutulduğu görülmüştür.

7- Diğer Hususlar;

a. Yapılan incelemede TMMOB 47. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 4.maddesi gereğince yapılan ödemelerin gerçekleşme durumlarını gösteren tabloların Odalara düzenli olarak gönderildiği görülmüştür.

b. 01 Nisan 2023 – 28 Eylül 2023 döneminde borcu olan Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası’ndan borçlarını ivedilikle ödemelerinin istenmesine, ödeme yapılmadığı takdirde TMMOB 47.Dönem (01 Nisan 2022 – 31 Mart 2024) Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 5.maddesi gereği işlem yapılacağının hatırlatılmasına,

c. Oda Denetleme Kurulu Raporları’nın, usulüne uygun ve düzenli olarak Birliğimize gönderilmesi hususunda gerekli özenin gösterilmesi konusunda tüm odalarımıza hatırlatma yapılmasına rağmen İçmimarlar Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, Petrol Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası ve Tekstil Mühendisleri Odası’nın düzenleyecekleri denetleme kurulu raporlarını Birliğimize gönderilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesinin hatırlatılmasına,

karar verilmiştir.

Özgür TOPÇU, Halil İbrahim YİĞİT, İlter ÇELİK, Mehmet Zeki BARUTCU

 

EKLER :

  1. Kasa-Banka-Çek-Senet Tutanağı,
  2. TMMOB Kadro Cetveli,
  3. 2022 Yılı (01 Nisan 2022 – 31 Mart 2023) Mali Tabloları,
  4. TMMOB 01 Nisan 2023 – 30 Haziran 2023 (3 Aylık) Gerçekleşen Gelir-Gider Bütçesi,
  5. Genel Mizan (01 Nisan 2023 – 30 Haziran 2023),
  6. TMMOB Birlik Hissesi Ödenti Çizelgesi (01 Nisan 2023 – 30 Haziran 2023 itibariyle),
  7. Genel Mizan (01 Nisan 2023 – 28 Eylül 2023),
  8. TMMOB Birlik Hissesi Ödenti Çizelgesi (01 Nisan 2023 –  28 Eylül 2023 itibariyle),
  9. Tapu Fotokopisi,