Rapor

Toplantı No:

5

Toplantı Tarihi:

02.02.2024

Toplantı Yeri:

TMMOB

TMMOB 47. DÖNEM V. DENETLEME KURULU RAPORU

Denetleme Tarihi               : 02 Şubat 2024
Denetleme Dönemi           : 01 Temmuz 2023 – 31 Aralık 2023
Denetlemeye Katılanlar:     Özgür TOPÇU, Halil İbrahim YİĞİT, Nadir AVŞAROĞLU, İlter ÇELİK, Mehmet Zeki BARUTCU                                   

Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; Oturum Başkanlığına Nadir AVŞAROĞLU’nu, Oturum Yazmanlığına Özgür TOPÇU’yu seçmiştir. Denetleme sırasında TMMOB Sayman Üyesi Ekrem POYRAZ, TMMOB Genel Sekreteri Dersim GÜL ve Muhasebe Görevlisi İhsan AYDIN'dan mali konularda gerekli bilgiler alınmıştır.

Denetleme Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları tespit etmiştir.

1- Yönetim Kurulu Karar Defteri incelemesinde;

a. Yönetim Kurulu’nun 07 Ekim 2023 – 13 Ocak 2024 tarihler arasında 5 (beş) toplantı yaptığı ve 56 (ellialtı) karar aldığı,

b. TMMOB Yönetim Kurulu’nun 23 Aralık 2023 tarih ve 441 sayılı kararı ile Şehir Plancıları Odası’nı temsilen Yönetim Kurulu üyeliğini sürdüren Orhan SARIALTUN’un ve Elektrik Mühendisleri Odası’nı temsilen Yönetim Kurulu üyeliğini sürdüren Şükrü AKÇADAĞ'ın istifa ettiği, TMMOB Ana Yönetmeliği’nin 22.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu toplantılarına Şehir Plancıları Odası Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Ceren İLTER SOY’un ve Elektrik Mühendisleri Odası Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Mazlum KAPLAN'ın asıl üye olarak katılması için çağrı yapıldığı,

c. TMMOB Yönetim Kurulu’nun 13 Ocak 2024 tarih ve 455 sayılı kararı ile TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Orhan SARIALTUN’un istifası ile boşalan Yürütme Kurulu üyeliğine Yusuf SONGÜL’ün seçildiği,

d. Yönetim Kurulu kararlarının usulüne uygun olarak alındığı ve imzalandığı görülmüştür.

2- Kasa incelenmesi;

02 Şubat tarihi saat 14.00 itibariyle yapılan kasa sayımında, kasada 01 Şubat 2024 tarihinden devreden 9.271,01 (dokuzbinikiyüzyetmişbir Türk Lirası bir Kuruş) TL bulunduğu, bu rakamın muhasebe kayıtları ile uygun olduğu ve TMMOB 47. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği'nin 10. maddesine titizlikle uyulduğu görülmüştür.

3- Demirbaş Defteri incelemesinde;

Demirbaş Defteri'nin usulüne uygun ve düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür.

4-Banka Hesapları incelemesinde;              

Banka mevcutlarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

5- Çek – Senet Hesapları incelenmesinde;

Çek ve senetlerin hesaplarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

6- Defter ve Muhasebe kayıtlarının incelenmesinde;

Muhasebe kayıtlarının ve defterlerin usulüne uygun ve düzenli bir şekilde tutulduğu görülmüştür.

7- Diğer Hususlar;

a. Yapılan incelemede TMMOB 47. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 4.maddesi gereğince yapılan ödemelerin gerçekleşme durumlarını gösteren tabloların Odalara düzenli olarak gönderildiği görülmüştür.

b. 01 Nisan 2023 – 31 Ocak 2024 döneminde borcu olan Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası’ndan borçlarını ivedilikle ödemelerinin istenmesine,

c. 01 Nisan 2023 – 31 Mart 2024 döneminde borcu olan odalarımızdan ödeme yapılmadığı takdirde TMMOB 47.Dönem (01 Nisan 2022 – 31 Mart 2024) Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 5.maddesi gereği işlem yapılacağının, ayrıca Birliğimizin 2022 - 2023 bütçe döneminin 31 Mart 2024 tarihinde sona erecek olması ve TMMOB Ana Yönetmeliği’nin 5. maddesi’nin (f) bendinde “Birlik ödentisinin tamamını ödememiş olan odaların delegeleri, Genel Kurul toplantısına katılamazlar” hükmünün yer aldığının hatırlatılmasına,

d. Oda Denetleme Kurulu Raporları’nın, usulüne uygun ve düzenli olarak Birliğimize gönderilmesi hususunda gerekli özenin gösterilmesi konusunda tüm odalarımıza hatırlatma yapılmasına rağmen Bilgisayar Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Petrol Mühendisleri Odası ve Peyzaj Mimarları Odası’nın düzenleyecekleri denetleme kurulu raporlarını Birliğimize gönderilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesinin hatırlatılmasına,

karar verilmiştir.

 

Özgür TOPÇU (Denetleme Kurulu Üyesi), Halil İbrahim YİĞİT (Denetleme Kurulu Üyesi), Nadir AVŞAROĞLU (Denetleme Kurulu Üyesi), İlter ÇELİK  (Denetleme Kurulu Üyesi), Mehmet Zeki BARUTCU (Denetleme Kurulu Üyesi)

EKLER :

  1. Kasa-Banka-Çek-Senet Tutanağı,
  2. TMMOB Kadro Cetveli,
  3. Genel Mizan (01 Nisan 2023 – 31 Aralık 2023),
  4. TMMOB 01 Nisan 2023 – 31 Aralık 2023 (9 Aylık) Gerçekleşen Gelir-Gider Bütçesi,
  5. TMMOB Birlik Hissesi Ödenti Çizelgesi (01 Nisan 2023 – 31 Aralık 2023 itibariyle),
  6. Tapu Fotokopisi,