Kurultay Kararları - Mesleki Denetim

1.Mühendislik ve mimarlık etkinliklerinin toplum yararı gözetilerek, bilim ve tekniğin gereklerine, yasal kurallara, mesleki davranış ilkelerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla önceden belirlenmiş kriterlere ve düzenlemelere göre kamusal bir görev olarak denetlenmesi örgütümüzün temel amaçlarından birisidir. TMMOB ve Odalar, toplumun güvenliği, sağlığı ve gönenci bakımından öncelikli alanları belirleyerek bu çalışmaları yaygınlaştırırlar, mevcut uygulamaları geliştirirler, örgütümüzün bu alandaki yetkisinin yasal dayanaklarına sahip çıkarak dayanakların açıklığa kavuşması ve genişletilmesi için girişimlerde bulunurlar.

2.Mühendislik ve mimarlık etkinliklerinin sonunda elde edilen ürünlerin toplum yararı gözetilerek, bilim ve tekniğin gereklerine ve yasal kurallara uygunluğunu ve bunlara uygun olarak işletilmesini ve bakımının yapılmasını sağlamak amacıyla önceden belirlenmiş kriterlere ve düzenlemelere göre kamusal bir görev olarak denetlenmesi örgütümüzün temel amaçlarından bir başkasıdır. TMMOB ve Odalar, toplumun güvenliği, sağlığı ve gönenci bakımından öncelikli alanları belirleyerek bu çalışmaları yaygınlaştırırlar, mevcut uygulamaları geliştirirler, örgütümüzün bu alandaki yetkisinin yasal dayanaklarına sahip çıkarak, dayanakların açıklığa kavuşması ve genişletilmesi için girişimlerde bulunurlar.

3.Ülkemizde mevcut deprem gerçeğinden hareketle, yapı denetimi konusunda örgütümüzün yetkisini kısıtlamaya hatta tamamen ortadan kaldırmaya yönelik yasal uygulamalara karşı mutlak mücadele verilmelidir.

4.Mühendis ve mimarlar, mesleklerini icra ederken kamu yararını gözetirler ve hizmet verdikleri kuruluş veya ortamda kamuyu zarara uğratacak uygulamalara engel olurlar; bu süreçte kişisel haklarının zarar görmemesi için meslek örgütleri tarafından desteklendiklerini bilirler. TMMOB mühendis ve mimarların meslek alanlarında kamuyu zarara uğratacak faaliyetlere engel olmaları durumunda zarara uğramalarını önleyici tedbirler alır, işverenlerin uygulamaya zorlaması durumunda tavır alır. Ülkenin genel sorunlarıyla ilgili görüş oluşturur ve bu görüşler doğrultusunda kamusal alanı denetler.