TMMOB SGK GENEL KURULU'NA KATILDI

30.12.2021

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 6. Olağan Genel Kurulu, 28 Aralık 2021 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi. Genel Kurul'a Birliğimizi temsilen Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Besleme katıldı.

TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Besleme'nin Genel Kurul'da gerçekleştirdiği konuşma şöyle:

 

Sayın Bakan, Değerli Konuklar,

Sizleri TMMOB Yönetim Kurulu ve şahsım adına selamlıyorum.

SGK Genel Kurulunda Birliğimizin görüşlerini sizlerle paylaşmak istiyorum.

2021 yılı resmi verilerine göre toplam 8 milyon 938 bin yüksekokul mezunu işgücünün, 1 milyon 162 bini mühendis, mimar ve şehir plancısıdır.

Lisans mezunu işsizliği 1 milyon 13 bin kişidir ve bunun 230 bini (yüzde 13) mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımızdır. Odalarımız tarafından yapılan çalışmalara bakıldığında ise her dört üyemizden birinin işsiz olduğunu görüyoruz.

Birliğimizin bugün toplam 700.000 kişiye yaklaşan mühendis, mimar, şehir plancı üyesinin çok büyük bir bölümü, SGK çatısı altında bulunmakta ve hizmet üretmektedir. Bu nedenle uygulanan politikalardan direkt olarak etkilenmektedir.

Çalışan meslektaşlarımızın ortalama %10’u kamuda istihdam edilirken, özel sektörde ücretli çalışan meslektaşlarımızın oranı ise %88,6’dır.

Çalışır durumda olan yüz binlerce meslektaşımız ücret güvencesinden yoksundur ve meslektaşlarımız yoksullukla boğuşmaktadır, bu durum ise iş barışı ortadan kalkmaktadır.

Bu nedenle,  SGK ile TMMOB arasında ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının asgari ücret denetim protokolü yeniden ve ivedilikle yürürlüğe tekrar konulmalıdır.

Bildiğiniz gibi; Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı arasında, mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretli çalıştıkları sektörlerde kayıt dışı istihdamı önleme amacıyla 31 Temmuz 2012 tarihinde imzalanan “SGK ile TMMOB Arasında İşbirliği Protokolü”, SGK tarafından 9 Haziran2017 tarihinde tek taraflı olarak feshedilmiştir.

Protokole göre Birliğimiz, ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için belirlediği asgari ücreti her yıl Aralık ayında Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletmekte ve kamuoyuna duyurmaktaydı.

SGK ise mühendis, mimar ve şehir plancılarının aldığı ücretin TMMOB tarafından belirlenen asgari ücretin altında olmaması için gerekli tedbirleri almaktaydı.

Protokolün imzalanmasının ardından yürütülen çalışmalar sonucu mühendis, mimar ve şehir plancılarının TMMOB tarafından duyurulan ücretin altında işe başlatılması ile SGK’ya eksik prim ödenmesinin önüne geçilmeye çalışılmıştır.

Yürürlüğe konulduğu günden itibaren bu protokol ile mühendis, mimar ve şehir plancılarının istihdam edildiği çalışma alanları disipline edilmiş ve kayıt dışılığın önlenmesinde ciddi adımlar atılmıştır.

Protokolün esasını oluşturan yükümlülükleri tarif eden hükümler, ne yazık ki SGK tarafından önce Protokolden çıkarılmak istenmiş, Birliğimizin sistemin sağlıklı işlemesi için mevcut protokolün aynen korunması gerektiği yönündeki ısrarı üzerine, bu kez de Protokol hukuka aykırı bir biçimde tek taraflı olarak SGK tarafından feshedilmiştir.

Bu fesih temel ücretlerde olduğu gibi üyelerimizin özlük haklarında da gerilemelere neden olmuştur.

Asgari ücretin takibi, meslektaşlarımızın mesleklerini yapıp yapmadığının da takip edilebilmesine imkan verirken, bu imkan da ortadan kalkmıştır.

Krizde yoğunlaşan işsizlik tehdidi ile yeni mezunların tecrübesizliği daha kolay suistimal edilmekte ve çalışma hayatına devam eden meslektaşlarımız daha düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalmaktadır.

Üyelerimizin işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari ücret hakkını güvence altına almak amacıyla imzalanan protokolün iktidarın emekçilere dönük politikalarının sonucu olarak feshedilmesi meslektaşlarımızın düşük ücretle ve kayıtsız çalıştırılmasına ve aynı zamanda kamunun zarara uğratılmasına neden olmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumu suç işlemektedir. SGK’nın görevi patronların, sermayenin hakkını savunmak değil, çalışanların, emekçinin hakkını, ülkemizin çıkarlarını savunmaktır.

Özetle;

  • 31 Temmuz 2012 tarihinde imzalanan ve SGK tarafından 2017 yılında tek taraflı olarak feshedilen “SGK ile TMMOB Arasındaki Asgari Ücret İşbirliği Protokolü” yeniden yürürlüğe girmelidir.
  • Aklını ve emeğini ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için kullanan, insanca bir yaşam uğruna alın terini döken yüz binlerce mühendis, mimar ve şehir plancısının düşük ücretler ile kayıt dışı istihdam edilmesi engellenmelidir.
  • Meslektaşlarımızın ücretlerinin TMMOB tarafından belirlenen brüt ücretinin altında gösterilmesi engellenmelidir.
  • İşverenlerin SGK’ya eksik prim ödemesinin önüne geçilmeli ve kamunun zarara uğratılmasına son verilmelidir.

Sayın Konuklar,

Tüm bu değerlendirmeler ışığında son olarak; kayıt dışılığın önlenmesinde önemli bir yeri olan, TMMOB ile yapılan önceki protokolün yeniden imzalanması gerekmektedir.

Bu tür protokollerle bizler için üyelerimizin hak kayıplarının önüne geçilecek, SGK’nın da pirim kaybına uğraması engellenecektir.

Genel kurulun bu hassasiyetimizi gidereceği mühendis ve mimarların bu beklentilerini karşılayacağı ve kayıt dışı istihdam ile kamunun prim kaybının giderileceğine yönelik karar alacağı ümidi ile Genel Kurula başarılar diliyorum.

Mehmet Besleme
TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi